JORDÁNSKO A IZRAEL

Izrael, Jordánsko, Jordánsko, Džeraš

JORDÁNSKO A IZRAEL

  Izrael, Jordánsko, Jordánsko, Džeraš
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Jordánsko a Izrael, to je tradiční a oblíbený poznávací zájezd do dvou zemí Blízkého východu, za poznáním antických, biblických i islámských památek. Budeme procházet místy dávných biblických příběhů i křižáckých válek. K Jordánsku neodmyslitelně patří starodávná pouštní města - nabatejská Petra, antický Jerash, uvidíme neskutečné přírodní scenérie Wadi Rum, údajně nejkrásnější pouště světa a vykoupeme se v Mrtvém moři. Druhou zemí Blízkého východu je Izrael, navštívíme nejen biblický Jeruzalém s nesčetnými památkami, kde se odehrávaly příběhy Starého a Nového zákona, ale i Betlém, Jericho, Mrtvé moře a Qumran. Aktuální cena letenky na vyžádání.
Ammán - Jerash – hrad Ajlun - Madaba - hora Nebo - Královská cesta - hrad Kerak - Petra - Aqaba - Wadi Rum - Qumran - Jericho - Mrtvé moře - Betlém - Jeruzalém
Zájezd provází Petr Horák

Program zájezdu

1. den zájezdu
Dopoledne odlet z Prahy, přílet na letiště Queen Alia do Ammánu, transfer do hotelu, dle časových možností večerní prohlídka města s průvodcem nebo individuální volno. AMMÁN patří k nejkrásnějším městům Blízkého východu, je vystavěn na několika pahorcích a najdeme o něm zmínku i v Bibli, jako o „městě dětí Ammónových“.
2. den zájezdu
Prohlídka jordánského hl. města AMMÁNU - starověká část, ammánská citadela na kopci nad městem, římské divadlo pro 6 000 diváků z 2. stol., Archeologické muzeum a krátce i nový Ammán s moderní a upravenou podobou. Odtud se vydáme k návštěvě zachovalého řecko-římského města JERASH - perla Jordánska, rozkládající se na svazích návrší Gilead, dějiny města započaly s výboji Alexandra Velikého a vrcholu dosáhly v době, kdy se tato oblast stala součástí římského impéria, nejvýstavnější sídlo Blízkého východu - oválné náměstí tzv. Agora, velmi zachovalé cesty lemované sloupovím, „ šeptající sloupy“, tři amfiteátry, římské lázně, Hippodrom, chrám boha Dia, chrám bohyně Artemis s nádvořím a majestátní bránou, původní Cardo s obchody. Projedeme krajinou mezi plantážemi oliv a piniovými háji do městečka Ajlun - zde se v lesnaté krajině, na vrcholu Jabal Auf nachází jeden z nejvýznamnějších křižáckých pouštních hradů - hrad AJLUN, islámská pevnost postavená r. 1184-85 na obranu proti vojenským nájezdům křižáků, hrad střežil důležitý úsek jižního údolí Jordánu, železné doly města Ajlun a obchodní cesty mezi Jordánskem a Sýrií. Krásné výhledy na Jordan valley, do Sýrie, Libanonu i Izraele. K večeru návrat na ubytování.
3. den zájezdu
Královská cesta - starověké město MADABA - město Nabatejců, byzantské a umajlovské umění. Město proslulé svými mozaikami. Nejznámější a z historického hlediska nejdůležitější je Madabská mozaiková mapa v kostele sv. Jiří., pochází z období kolem r. 560 a zobrazuje mapu Palestiny a Dolního Egypta. Následuje posvátná hora NEBO (802 m n. m.), kam Mojžíš přivedl svůj lid při útěku z Egypta, aby odtud ukázal „Zemi zaslíbenou“ a kde se pravděpodobně nachází i Mojžíšův hrob - byzantský kostel, nádherná mozaika. Během své návštěvy Jordánska v r. 2000 odtud vedl kázání papež Jan Pavel II. k 20 000 věřících. Otevře se nám překrásný výhled na údolí řeky Jordán, ale i na velkou část Jordánska, Izraele a Palestiny. Před ubytováním u Petry, navštívíme další z nejznámějších a nejlépe dochovaných křižáckých hradů KERAK z 12. století.
4. den zájezdu
Celodenní prohlídka fascinujícího „růžového' skalního města PETRA (UNESCO), unikátní komplex nabatejských monolitických chrámů vytesaných do skal, vysokých až 100 m, jeho stáří se odhaduje na 2 500 let. Město je přístupné pouze úzkou skalní soutěskou Sig (1.200 m), na jejímž konci je mnoho chrámů, klášterů, paláců vytesaných do skal, zdobených složitými sochami, jenž poukazují na zručnost Nabatejců - Pokladnice, Vítězný oblouk, antické divadlo, královské hrobky a klášter, mystické pohřebiště aj. Ubytování v populárním přímořském letovisku AQABA, dle časových možností prohlídka města s průvodcem.
5. den zájezdu
Nádherná divoká pouštní krajina u hranic se Saudskou Arábií, pod horou Džabal Ram. WADI RUM (UNESCO), známá také jako The Valley of Moon, skalní věže z narůžovělého pískovce, měsíční krajina, skalní brány, rokle a soutěsky, místo spojené s legendárním Lawrencem z Arábie, fakult. 2 hod. projížďka terénními vozy určitě stojí za to - úžasné skalní scenérie z bílého, růžového a fialového písku. Zajímavou pouštní krajinou dojedeme zpět do hlavního města Ammánu.
6. den zájezdu
Po snídani opustíme Jordánsko na hraničním přechodu Allenby Bridge - asistence při vyřízení nutných formalit. IZRAEL - přes nádherné údolí Wádí Qilt odjedeme ke krátké prohlídce nejstaršího města na světě (9 000 let) - JERICHO, oáza se zavodňovacím systémem, obklopená datlovníky a palmami, mešity, římské paláce a krásné mozaikové dlažby. Nad městem se tyčí Hora Pokušení. QUMRAN - proslulé naleziště svitků s texty Starého zákona. Nejníže položené odkryté místo světa MRTVÉ MOŘE - unikátní slané jezero, vysoká koncentrace minerálů s léčivými účinky, koupání. Příjezd přes okraj Judské pouště do města JERUZALÉM.
7. den zájezdu
JERUZALÉM - Svaté město pro věřící tří náboženství, město, které před více jak 3 000 lety prohlásil král David za hlavní město a jeho syn Šalamoun nechal postavit První chrám. Prohlídka - Olivetská hora - místo Nanebevstoupení Krista, chrám Pater Noster, jeskyně, nádherné výhledy na celé Staré město, návštěva Getsemanské zahrady - kde Ježíš strávil poslední noc, před svým zatčením, bazilika Utrpení a chrám hrobu Panny Marie aj. Odjezd do BETLÉMA - chrám Narození páně s jeskyní, návštěva kostelů svaté Kateřiny a Grotto.
8. den zájezdu
Hora SION - archeologický areál Davidova města, Cenaculum - místo poslední večeře, hrob krále Davida, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí. Pokračujeme ke Zdi nářků, je tím, co se podařilo dochovat ze západní části vnější hradby, která obklopovala jeruzalémskou Chrámovou horu se starobylou mešitou Al-Aksá, Staré město, židovská čtvrť, Křížová cesta - Via Dolorosa, Chrám Božího hrobu - uctívaný jako Golgota neboli hora Kalvárie, kostel sv. Anny a nádrž Bethesda aj.
9. den zájezdu
Okružní jízda novými částmi Jeruzaléma - památník holocaustu Yad Vashem, zastávka u izraelského parlamentu - budova Knesset z červeného jeruzalémského pískovce, dar rodiny Rothschild z Anglie. Dle časových možností se podíváme na Menorah, sedmiramenný svícen, který zdobil starověký chrám v Jeruzalémě a je od té doby židovským symbolem, transfer na letiště do Tel-Avivu a odlet.

Podnadpis

BIBLICKÉ PAMÁTKY A MRTVÉ MOŘE

Podnadpis

POZNÁVACÍ ZÁJEZD JORDÁNSKO A IZRAEL 2022, DOVOLENÁ PETRA A JERUZALÉM

Typ ubytování

hotel***

Zajímavosti
Doprava

letecky, doprava v průběhu zájezdu bude probíhat klimatizovanými autobusy/minibusy (dle počtu účastníků).

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
8x ubytování v hotelu*** (5 nocí v Jordánsku a 3 noci v Izraeli) – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím
STRAVOVÁNÍ
8x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2020) – ceny v USD ($)
(Aktualizujeme)
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Částka na vstupy činí 140 USD ($) – je nutné mít nachystanou tuto částku přesně předem cash, ihned po příjezdu bude odevzdána průvodci a dále se o vstupné bude starat místní průvodce. Stejně tak bude průvodce vybírat 80 USD/osoba spropitné. Je v Jordánsku zavedeným zvykem. Očekávají je řidiči i průvodci, pokojské i hoteloví nosiči a dá se říct, že dát spropitné je všude nutností!!!
1 jordánský dinár (JOD) je asi 35 Kč.
Při odjezdu ze země se dále platí odjezdová taxa ve výši cca 10 JOD. Nápoje nejsou v hotelu k večeři v ceně jen nealko 2 JOD/nápoj. WC je cca 1 USD, , doporučujeme vyměnit na místě na letišti cca 50 - 100 USD, někde je možné platit drobnými USD. Poštovní známka 1,80 JOD.
1 nový izraelský šekel (ILS) je cca 6,5 Kč.
Většina vstupů je v Izraeli je v ceně, ale může se vyskytnout platba navíc. Jeden vstup stojí průměrně do památky 10 ILS, poštovní známka 7 ILS, káva a nealko v restauraci 15-20 ILS, láhev vína 60 ILS, sklenka vína 18 ILS, jídlo v restauraci 20-60 ILS, pivo 20 ILS, pohlednice 2 ILS, WC 2-3 ILS i zdarma.
MĚNA A KURZ
Jordánský dinár - JOD
Izraelský šekel - ILS
Americký dolar - USD ($)

Základní cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Ammán a zpět Tel-Aviv – Praha, 
 • letištní taxy, 
 • transfer na letiště a zpět, 
 • transfery klimatizovanými minibusy dle programu, 8x ubytování v hotelu*** (5 nocí v Jordánsku a 3 noci v Izraeli) – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 
 • 8x polopenzi, 
 • jordánské vízum, 
 • vstupné do navštívených objektů na území Izraele, 
 • český průvodce po celou dobu zájezdu, 
 • místní průvodce

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • fakult. výlety, 
 • spropitné, 
 • odletová taxa cca 15$ splatná na místě,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 'Cena zahrnuje'
 • Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 5500 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 950 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Svět - 60 Kč/den
Cena zájezdu zahrnuje cenu letenky v optimální knihovací třídě. Konečná cena se tak může od uvedené částky lišit. Aktuální cenu vám rádi ověříme po zaslání nezávazné objednávky.

Informace o zájezdu

Pořadatel: REDOK TRAVEL s.r.o., IČ 25258281.
Lokalita dle pořadatele: Dle popisu, Ammán, Jerash
Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře.

800 656 610 Číslo zájezdu: 2 038 203
dnes 8–18 h

Nezávazná objednávka

JORDÁNSKO A IZRAEL
  Izrael, Jordánsko, Jordánsko, Džeraš

Cena
39 490 Kč/os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 038 203

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
39 490 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
5 500 Kč

Pojištění

balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dospělý
2
1 962 Kč
balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, COVID) - dítě do 18 let
0
1 395 Kč
samostatné pojištění storna Uniqa - za osobu
0
810 Kč
samostatné pojištění storna Uniqa - za osobu
0
810 Kč

Parkování

zvýhodněné parkování u letiště Praha - 9 dní
0
990 Kč