RUSKO - MOSKVA A PETROHRAD

Rusko, Centrální federální okruh, Severozápadní federální okruh, Moskva, Petrohrad

RUSKO - MOSKVA A PETROHRAD

  Rusko, Centrální federální okruh, Severozápadní federální okruh, Moskva, Petrohrad
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Jeden z nejúspěšnějších zájezdů za poznáním dvou výjimečných metropolí Ruska. Petrohrad, jenž byl carem Petrem I. Velikým budován coby okno do Evropy. Město, které pro svou velkolepost a nádheru nemá srovnání. Shlédneme skvostné stavby vč. Ermitáže s Briliantovou a pokladnicí, zlatem oslňující Petrodvorce. V Puškinu si prohlédneme legendární Carskoje Selo s Jantarovou komnatou. Moskva nám učaruje historickými klenoty, jako Kreml s kremelskou Zbrojnici s poklady ruských carů, vč. nedávno zpřístupněného Diamantového fondu, Rudé náměstí s chrámem Vasila Blaženého, projdeme se po Starém Arbatu. V duchovním centru Ruska Sergijev Posad navštívíme Trojickosergijevský klášter.

Zájezd provází PhDr. Tomáš Jeřábek

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ráno odlet s průvodcem z Prahy. Přílet do MOSKVY, transfer do hotelu, ubytování. První část prohlídky nejvýznamnějších památek města.

2. den zájezdu
Návštěva moskevského Kremlu (UNESCO) - úchvatný soubor světských i náboženských staveb, chrámy Blagověščenský, Uspenský, Car – dělo a Car zvon, monumentální Chrámové náměstí s chrámem Zesnutí Bohorodičky – korunovační chrám carů, chrámem Zvěstování a chrámem Archanděla Michaela s náhrobky ruských knížat a carů. Budeme mít jedinečnou možnost navštívit Zbrojnici moskevského Kremlu - Oružejnaja palata, kde jsou uloženy poklady ruských carů a knížat, carské korunovační insignie, oděvy, kočáry a sáně, ohromující sbírka liturgických předmětů a dary cizích panovníků. Návštěva unikátního, nedávno zpřístupněného Diamantového fondu, kde jsou uloženy korunovační klenoty Romanovců, obří drahokamy, zlaté nugety a největší diamanty světa. Prohlídka největšího pravoslavného chrámu světa Krista Spasitele, památník Petra Velikého, komplex Rudého náměstí s chrámem Vasila Blaženého, mausoleem V. Lenina a obchodním domem GUM. Uličky centra Moskvy s chrámy a paláci – Varvarka, Iljinka, Dmitrovka. Večerní procházka po nejslavnější moskevské ulici Starý Arbat. Večer návrat do hotelu.

3. den zájezdu
Výlet na sever od Moskvy – pravoslavný „Vatikán“ SERGIJEV POSAD – návštěva Trojickosergijevského kláštera (UNESCO), nejvýznamnější klášter v Rusku, úchvatný příklad bohatosti náboženského života a uměleckých tradic pravoslavného Ruska, mohutné opevnění celého komplexu, kostel sv. Jana Křtitele, nad klášterními vraty velkolepý barokní refektář s pozlaceným ikonostasem, chrám sv. Trojice s výzdobou od A. Rubljova a D. Černého, chrám Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových. Návrat do Moskvy a prohlídka Novoděvičího kláštera (UNESCO), největší klášterní komplex Moskvy s velkolepou barokní zvonici a chrám Smolenské ikony Bohorodičky. Novoděvičí hřbitov „ruský Slavín“ s náhrobky slavných osobností politického, společenského či vědeckého života (Čechov, Šaljapin, Šostakovič, Chruščov, Molotov, Jelcin, Gogol…) Večer 4hodinová cesta rychlovlakem do Petrohradu. Transfer z nádraží do hotelu.

4. den zájezdu
Celodenní prohlídka PETROHRADU (UNESCO). Město se rozkládá na nespočtu ostrovů v široké deltě řeky Něvy do Finského zálivu. Díky své přírodní poloze, velkoleposti a nádheře svých památek nemá srovnání s jiným městem Evropy. Navštívíme Zaječí ostrov, historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla – hrobka P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. ERMITÁŽ (Zimní palác), jedno z nejslavnějších světových muzeí na honosném Palácovém nábřeží s bezkonkurenční sbírkou uměleckých pokladů, včetně Briliantové klenotnice a expozic v budovách Generálního štábu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty Petrohradu. Večer návrat na nocleh.

5. den zájezdu
Půldenní výlet do městečka PUŠKIN, jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo. Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka paláce Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s dechberoucí JANTAROVOU KOMNATU. Návrat do PETROHRADU, Křižník Aurora spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.

6. den zájezdu
Výlet do impozantního palácového a parkového komplexu PETRODVORCE, letní rezidence Petra Velikého na břehu Finského zálivu. Srdcem rozlehlých zahrad je Velká kaskádová fontána (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Návrat do Petrohradu, odpoledne pak náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou sv. Izáka, z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt, nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Skuteční fajnšmekři si mohou přijít na své v největším světovém muzeu antropologie a etnografie Kunstkamera, naproti Zimnímu paláci.

7. den zájezdu
Snídaně, transfer na letiště a odlet do Prahy.

Podnadpis

VÝJIMEČNÉ METROPOLE RUSKA

Podnadpis

ZBROJNICE MOSKEVSKÉHO KREMLU + DIAMANTOVÝ FOND

Typ ubytování

hotel

Zajímavosti

Moskevský Kreml - návštěva areálu Kremlu, Zbrojnice Kremlu, Diamantový fond - vedle 'tradiční' návštěvy moskevského Kremlu, tj. prohlídky interiérů čtyř hlavních chrámů z 15. - 17. století, máme možnost navštívit také 'Zbrojnici' moskevského Kremlu, kde jsou vedle sbírek zbraní k vidění slavnostní kočáry, vzácné textilie, panovnické trůny a nejstarší korunovační klenoty ('Monomachova čapka'), dary cizích panovníků ruským carům, sbírka stříbrných nádob i známá sbírka velikonočních vajec klenotnické firmy Faberge. Nedávno zpřístupněný Diamantový fond, který byl dříve určen pouze pro významné státní návštěvy, shromažďuje vedle ukázek zlata a diamantů v přírodní podobě také práce klenotníků 18. - 20. století, mj. korunovační klenoty carevny Kateřiny II. Veliké, kterými byli korunováni všichni další ruští panovníci. Cena 2100 Kč/os. zahrnuje návštěvu všech 3 expozic, vč. povinných sluchátek. (objednávka nutná předem v CK)

Zimní palác - Ermitáž vč. Briliantové klenotnice, - Zimní palác – bývalá rezidence ruských carů, reprezentační prostory a trůnní sál, sály s dary cizích diplomatů a panovníků, nákupy ruských carů a nejvýznamnější archeologické nálezy, jejichž společnou vlastností je nevyčíslitelná umělecká a historická hodnota. Světoznámá obrazárna Ermitáž vč. protilehlých budov Generálního štábu. Ve skupině 15 osob pak návštěva unikátní Briliantové klenotnice s její zlatou expozicí v doprovodu průvodce. Cena 1300 Kč/os. vč. povinných sluchátek (objednávka nutná předem v CK)

Základní cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Moskva, Petrohrad - Praha,
 • letištní taxy a poplatky,
 • transfery z/na letiště a z vlaku na hotel,
 • lístek rychlovlakem Moskva - Petrohrad,
 • dopravu na výlety - Sergijev Posad, Petrodvorce, Puškin,
 • 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x v Moskvě, 4x v Petrohradě),
 • 6x snídani formou bufetu,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza),
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk .pokoj 5100 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 5x večeře 1800 Kč (mimo 3. dne)
 • Připojištění vyššího storna zájezdu
 • Skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč/os. (o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budeme včas informovat)
 • Jantarová komnata 890 Kč – cena zahrnuje vstup do Kateřinského paláce v Puškinu, zámeckého parku i návštěvu Jantar. komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek
 • Balíček vstupů Ermitáž 1300 Kč – cena zahrnuje vstup do Zimního paláce (rezidence ruských carů), Ermitáže a budov Generálního štábu, Briliantové klenotnice s její zlatou expozicí, vč. povinného průvodce a sluchátek.
 • Balíček vstupů Kreml 2100 Kč – cena zahrnuje vstup do Kremlu, Zbrojnice Kremlu a Diamantového fondu, vč. sluchátek.
  Všechny výše uvedené vstupy je možno objednat nejpozději měsíc před odjezdem.

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Moskva, Petrohrad

565 656 610 Číslo zájezdu: 1 667 692
dnes 7.30–17 h

Nezávazná objednávka

RUSKO - MOSKVA A PETROHRAD
  Rusko, Centrální federální okruh, Severozápadní federální okruh, Moskva, Petrohrad

Cena
27 990 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 1 667 692

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
27 990 Kč
příplatek za Jantarovou komnatu
0
890 Kč
příplatek za balíček vstupů Ermitáž
0
1 300 Kč
příplatek za vstupné do Jantarové komnaty - osoba
0
0 Kč
příplatek za balíček vstupů Kreml
0
2 100 Kč
příplatek za 5x večeře (mimo 3. dne) - osoba
0
1 800 Kč
příplatek za skupinové turistické vízum do Ruska - osoba
0
1 990 Kč
příplatek za balíček vstupů Kreml - osoba
0
2 100 Kč
příplatek za balíček vstupů Ermitáž - osoba
0
1 300 Kč
příplatek za Jantarovou komnatu - osoba
0
890 Kč
příplatek za vízum do Ruska - osoba
0
1 990 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
5 100 Kč

Pojištění

příplatek za připojištění Covid /EVROPA/ (rozšíření pojištění ke komplexnímu pojištění) - osoba
2
1 470 Kč
příplatek za připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - osoba
0
210 Kč
příplatek za připojištění vyššího storna - osoba
0
250 Kč
příplatek za připojištění vyššího storna zájezdu - osoba
0
250 Kč

Parkování

zvýhodněné parkování na letišti Praha - 7 dní
0
290 Kč