ZLATÉ PERLY EGYPTA LUXOR-ASUÁN-KÁHIHA-HURGHADA

  Egypt, Asuán, Povodí Nilu, Kom Ombo

ZLATÉ PERLY EGYPTA LUXOR-ASUÁN-KÁHIHA-HURGHADA

    Egypt, Asuán, Povodí Nilu, Kom Ombo
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Poloha

Den 1: Sobota –přílet a odjezd do Luxoru / Nalodění na Plavbu po Nilu
Po příjezdu do Luxoru nás čeká prohlídka Chrámu v Luxoru. Luxorský chrám byl postaven z pískovce dováženého z oblasti Gebel el-Silsila, která se nachází v jihozápadní části dnešního Egypta a byl zasvěcen thébské trojici bohů (Amonovi, Mut a Chonsovi). Komplex začal vznikat za vlády faraona 18. dynastie Amenhotepa III., který zde nechal vystavět svatyni s rozsáhlým sloupovým nádvořím. Tyto stavby však tvoří pouze zadní část současné podoby chrámového komplexu. Svůj současný vzhled získal chrám až o sto let později za vlády Ramesse II., který zde nechal postavit další sloupové nádvoří, mohutný pylon či obří obelisky.
Dále následuje prohlídka chrámového komplexu Karnak. Je to největší chrámový komplex v Egyptě, založený Senusretem I. kolem 1950 př. n. l. a postupně stavěný a rozšiřovaný po dobu asi 1500 let. Na jeho výstavbě se podílela většina významných faraonů. Chrámový komplex Karnak tvořily tři navzájem kultovně i stavebně propojené chrámy (Amona, Muty, Chonsua).
Následuje ubytování na 5* lodi v dvoulůžkových pokojích.
Stravování: Snídaně & Oběd & Večeře.
Den 2: Neděle / dopoledne Luxor – odpoledne plavba do Edfu přes Esnu / Plavbu po Nilu
Brzy ráno odjez do Údolí králů. Nad Údolím králů se tyčí Thébský štít, který místní obyvatelé nazývají el-Kurn, „Roh“, podle neobvyklého pyramidového tvaru.
Ačkoliv se symbolem starověkého Egypta staly pyramidy v Gíze, většina hrobek byla vyhloubena do skal. Avšak i samotné pyramidy a mastaby obsahovaly podzemní chodby a pohřební komory vyhloubené pod povrchem země.
Po vítězství nad Hyksósy a znovusjednocení Egypta, ke kterému došlo za vlády Ahmose I., začali thébští vládci stavět precizně propracované hrobky, které odrážely jejich znovunabytou moc. Hrobky prvních dvou vládců 18. dynastie Ahmose I. a jeho syna Amenhotepa I. se pravděpodobně nacházely v nekropoli 17. dynastie poblíž Dra Abú el-Naga. První královské hrobky v údolí patřily Amenhotepovi I. (není jisté, zda mu hrobka KV39 skutečně patřila) a Thutmose I., jehož architekt Ineni poznamenal ve své hrobce, že doporučil svému králi umístit jeho hrobku do opuštěného údolí (identita této hrobky je nejasná, ale předpokládá se, že se jedná o hrobku KV20 nebo KV38).
V Údolí králů se pohřbívalo přibližně mezi lety 1540 až 1075 před naším letopočtem a nachází se zde nejméně 65 hrobek. První královská hrobka nejspíše patřila faraonu Thutmose I. (nebo jeho předchůdci Amenhotepovi I.) a poslední Rameesovi X. nebo Ramessovi XI. Navzdory svému jménu se v Údolí králů nenacházejí pouze hrobky královské, ale také hrobky patřící významným šlechticům, manželkám a dětem. Z celkového počtu patří králům pouze kolem dvaceti hrobek, zbytek tvoří neoznačené hrobky a hroby královských rodin a šlechticů. Na počátku 19. dynastie se za vlády Ramesse I. začaly pohřbívat královské manželky v nedalekém údolí, dnes známém jako Údolí královen.
Královské pohřebiště
Dále následuje prohlídka Chrámu královny Hatshepsut. Hatšepsut byla královna 18. dynastie, která vládla v letech 1479–1458 př.Kr. ve starověkému Egyptu. V titulatuře a na vyobrazeních tato panovnice vždy vystupovala jako muž – faraon. Identifikace její mumie byla oznámena 27. června 2007. Když Thutmose II. předčasně zemřel, měl egyptský trůn připadnout jeho synovi Thutmosi III. (1479–1425 př. Kr.), kterého panovník měl s vedlejší ženou Eset ze svého harému. Korunní princ a následník byl však ještě příliš mladý a nepřipravený na to, aby mohl vládnout. Panování se, jako regentka, ujala Hatšepsut a po šesti letech vlády si přisvojila titul faraona s formálním spoluvládcem Thutmose III. Svoji funkci zdůrazňovala mužským oblečením včetně připínáním nepravého vousu při ceremoniálních akcích. Její vládu podporovali kněží Amonova kultu, úředníci a zřejmě i obecný lid. Byla dobově dobře vzdělaná a zkušená ve správních strukturách říše. Vedla výprav do Nubie, Palestiny i země Punt. Z výprav do země Punt, která se pravděpodobně rozkládala ve východní Africe nebo na arabském pobřeží Rudého moře, se dováželo kadidlo a parfémy. O této výpravě vypovídají nástěnné malby v zádušním chrámu Dér el-Bahrí. Po její smrti se Thutmose III. stal samostatným panovníkem. Starší literatura uvádí, že Thutmose ihned po svém nástupu na trůn začal ničit sochy, které zpodobňovaly Hatšepsut, a její jméno smazával ze všech nápisů, a to z důvodů „pomsty“. Nové výzkumy ovšem ukázaly, že památníky královny nebyly odstraňovány na počátku, ale naopak na konci samostatného králova vládnutí a že to nebylo nikterak důsledné. Byla druhou doloženou královnou Egypta.
Dále prohlídka Memnonovych kolosů. Kolosální dvojčata zpodobňují jednu a touž osobu – Amenhotepa III., sedícího na trůně v typické pozici s rukama na kolenou. Na hlavě má nemes. Na královském trůně ve tvaru krychle jsou vyryta faraonova jména a tituly. O něco níže vážou ochranní bozi symbolické rostliny Dolního a Horního Egypta, sítinu a lotos, okolo hieroglyfyckého znaku „sjednotit“. Po obou bocích panovníka stojí podstatně menší sochy, které mu nesahají ani po kolena. Vpravo jeho matka Mutemvija, vlevo milovaná manželka Teje. Mezi nohama pak měl třetí sochu, která se však do dnešních dnů nedochovala.
Stravování: Snídaně & Oběd & Večeře.
Den 3: Pondělí Edfu – Kom Ombo – Asuán/ Plavba po Nilu
V ranních hodinách vyjedeme na prohlídku nádherného chrámu v Edfu. Chrám byl postaven na místě staršího menšího chrámu, který byl také zasvěcen Hórovi. Původní stavba byla ovšem orientována východo-západním směrem, zatímco současný chrám severo-jižním. Starší chrám vznikl patrně za vlády Ramsese I., Ramsese II. a Sethiho I. Velikost chrámu odráží relativní prosperitu epochy, kdy vznikl. Stavbu započal Ptolemaios III. přesně 23. srpna 237 př. n. l. Nejprve byla postavena sloupová hala, dva příčné sály a svatyně obklopená kaplemi. Chrám dokončil až Ptolemaios XII. Neos Dionýsos roku 57 př. n. l.
Šlo o jeden z největších chrámu zasvěcených Hórovi a byl tudíž střediskem několika svátků spjatých s tímto bohem. K největším patřila oslava posvátného sňatku Hóra a bohyně Hathor, která se dle staroegyptského náboženství každoročně vydávala ze svého chrámu v Dendeře právě do Edfu. Chrám v Edfu přestal být užíván k náboženským účelům po vydání zákona Theodosia I. v roce 391, který zakazoval nekřesťanské bohoslužby v Římské říši. Jako v mnoha jiných případech, řadu chrámových reliéfů křesťané poté zničili. Dodnes je strop chrámu černý v důsledku požáru, kterým snad chtěli křesťanští žháři zničit pohanské obrazy.
Po staletí byl chrám pohřben pod nánosy pouštního písku a říčního bahna, a to do hloubky 12 metrů. Na místě zaneseného chrámu si dokonce obyvatelé stavěli domy. V roce 1798 však byl chrám objeven francouzskou expedicí a v roce 1860 jej začal francouzský egyptolog Auguste Mariette postupně vyhrabávat z písku. Pozoruhodné bylo, že navzdory 'pohřbení' architektonická konstrukce chrámu i jeho výzdoba zůstal téměř neporušena. Dnes je velkým turistickým lákadlem. V roce 2005 byl vstup do chrámu přestavěn a doplněn návštěvnickým centrem i zpevněným parkovištěm. V roce 2006 byl přidán důmyslný osvětlovací systém umožňující i noční návštěvy.
Dále budeme plout do další zastávky k chrámu Kom Ombo. Dvojitý chrám v Kom Ombo byl postaven za vlády Ptolemaiovců (332 př. n. l. – 30 n. l.). Přestože se předpokládá, že již v dobách Staré říše zde stála kamenná svatyně, tak se stavbou chrámu, který známe dnes, začal král Ptolemaios VI. ve druhém století před naším letopočtem. Chrám Kom Ombo, ležící 150 km jižně od Luxoru, se od ostatních chrámových komplexů lišil tím, že bohové zde byli uctíváni odděleně. Chrám byl rozdělený n a dvě osově souměrné části, z nichž každá měla svůj vlastní vchod, nádvoří a svatyni. Pravá východní část patřila bohu Sobekovi, kdežto levá západní Horovi. Každá svatyně měla svoji předsíň, kde byly uloženy zlaté loďky, ve kterých byly při slavnostech a procesích převáženy symbolické sochy bohů Hora a Sobeka. Chrám byl ve své ose rozdělen dvojitou zdí, uvnitř které byla tajná komora, jež byla údajně naplněná vodou. Na levé straně chrámu se nacházela hluboká nádrž se schody vedoucími až pod úroveň hladiny Nilu, kde kněží prováděli každodenní ranní očistu. V komplexu se rovněž nacházela další nádrž, která sloužila jako nilometr, a její schody sloužily k měření výšky hladiny řeky, díky čemuž mohli kněží předvídat velikost nadcházejících záplav.
Dále pokračování plavby do Asuánu.
Stravování: Snídaně & Oběd & Večeře.
Den 4: Úterý Asuán / Plavba po Nilu
Po výborné snídani, se vydáme na prohlídku Elefantiny a slavného chrámu bohyně Isis.
Philae (někdy foneticky Fílé; v egyptštině Pilak, řecky ???) byl ostrov na Nilu v dnešním jižním Egyptě jižně od 1. kataraktu u Asuánu na historické hranici mezi Egyptem a Núbií, na němž byl postaven jeden z nejznámějších chrámů starověkého Egypta zasvěcený bohyni Eset (Isis). Chrám byl jako poutní místo významným náboženským centrem zejména v řecko-římské době, kdy byla většina komplexu vystavěna, a po nástupu křesťanství se stal posledním místem, kdy byl až do 1. poloviny 6. století udržován tradiční kult. Jsou zde zaznamenány nejmladší známé nápisy zapsané v hieroglyfech a v démotickém písmu.
V souvislosti s vybudováním Asuánské přehrady byl ostrov trvale zaplaven Nilem. V 70. letech 20. století proto byly před jejím zprovozněním všechny významné historické stavby záchrannou akcí UNESCO přesunuty na 300 metrů vzdálený uměle upravený ostrůvek Agilkija. Přesto je však chrám (a někdy i samotný ostrov, na němž nově leží) označován názvem místa svého původního umístění.
V roce 1979 byl chrám, někdy nazýván i jako „perla Nilu“ či „perla Egypta“, zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO jako součást položky „Núbijských monumentů mezi Abú Simbelem a Philae“. Je jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů v Egyptě.
Dále se podíváme na jedinečnou Asuánskou přehradu, monumentální dílo je jak chváleno, tak odsuzováno. Fakultativně lze navštívit původní Nubijskou vesnici.
Budete mít volný čas na poznávání krásného Asuánu.
Stravování: Snídaně & Oběd & Večeře.
Den 5: Středa Asuán/Káhira
Po snídani check out z lodi a volný program v Asuánu. Fakultativní výlet do Abú Simbelu. Chrám byl zasvěcen nejvyšším bohům Horního a Dolního Egypta, Amenreovi a Reharachtejovi; vedlejší kult zde měl i Ptah a sám zbožštěný Ramesse II. Chrám je orientován přesně k východu a byl postaven tak, že dvakrát do roka, o jarní a podzimní rovnodennosti, ozářilo vycházející slunce sochy tří božstev vytesané v západní stěně nejzazší kaple, ležící 65 metrů hluboko ve skalním masivu. Socha Ptaha, boha temnoty a podsvětí, zůstává neosvětlena.
Průčelí chrámu vévodí čtyři sedící, přes 20 metrů vysoké kolosy Ramesse II., mezi jejichž nohama stojí sochy dalších členů královské rodiny. Horní okraj průčelí zdobí řada paviánů uctívajících vycházející slunce. Za vchodem do chrámu následuje síň s osmi pilíři s tzv. usirovskými sochami panovníka, dále menší síň se čtyřmi pilíři, tzv. příčná, a nakonec již zmíněná kaple se sochami bohů. Vpravo i vlevo od hlavního traktu se nachází několik vedlejších komor. V reliéfní výzdobě chrámu, která má převážně náboženský ráz, vynikají scény a nápisy z válek Ramesse II. v Sýrii (bitva u Kádeše), Libyi a Núbii.
V odpoledních hodinách odjezd lůžkovým vlakem do Káhiry
Stravování: Snídaně & Večeře.
Den 6: Čtvrtek Káhira
Dopoledne se vydáme do slavného egyptského muzea. Budeme mít možnost prohlédnout si hlavní historické kousky objevené doslova před tisíci lety, sahající až do roku 3000 př. N.l. - v muzeu je přibližně 1200 položek, včetně 11 kg zlaté masky Tutanchamona. Pokud si budete chtít připlatit (základní cena vstupného neobsahuje mumie), budete mít také šanci vstoupit do Mummy's Room – míst kde jsou yvstavené Mumie.
Další perlou dne bude návštěva pyramid v Gíze - jednoho ze sedmi divů starověkého světa. Velké pyramidy jsou svědky nádherné architektury a oceňují veškerou práci, která při vytváření tohoto zázraku byla skutečně jedineščná.
Budeme mít také šanci dostat se blízko Sfingy. Náš průvodce nás seznámí s historií a kulturním významem věcí, které uvidíme - získáme tak skutečnou představu o tom, jaké to bylo ve starověkém Egyptě.
Stravování: Snídaně
Den 7: Káhira
Volný den v Káhiře. Možnost fakultativního výletu do Sakkáry.
V Sakkáře jsou v známy pyramidové komplexy několika králů a královen 3., 5. a 6. dynastie, mezi nimi zejména Džosera, Tetiho, Pepiho I. a II., a také pyramidy panovníků 8. dynastie Ibiho a 13. dynastie Chendžera. Lze předpokládat, že v méně prozkoumané jižní části lokality budou nalezeny další hrobky z doby pozdní Střední říše. Na stěnách pohřební komory posledního panovníka 5. dynastie Venise jsou poprvé doloženy Texty pyramid; jejich poslední výskyt je prozatím zaznamenám v pyramidě Ibiho.
Vedle královských pohřbů v pyramidách se v Sakkáře ovšem nacházejí také královské mastaby. Mimo mastabu panovníka Šepseskafa ze závěru 4. dynastie jde o hroby připisované panovníkům 1. dynastie, podle některých badatelů ovšem nepravé, přičemž skutečné hrobky byly vybudovány v Abydu (otázka dvou hrobek rozdílných architektonických typů přisuzovaných stejným panovníkům není doposud uspokojivě vysvětlena), a jen těžko identifikovatelné nečetné hrobky 2. dynastie, na nichž stopy plenění a pálení poukazují na možnost úmyslné devastace některých z nich.
Z pozůstatků dalších staveb se v Sakkáře nacházejí hroby významných soukromých osob z celého období starověkých dějin (mastaba Cejova, Ptahhotepova, Mererukova a Kagemniho z doby 5. dynastie, hrobka Haremhebova z doby, kdy byl ještě soukromou osobou), pohřebiště posvátných býků Serapeum a řada jiných.
V pozdních odpoledních hodinách odjezd do Hurghady. Ubytování v 4* hotelu se stravováním All Inclusive.
Den 8 – den 12: Sobota – Středa Hurghada 4* hotel All Inclusive
Den 12: Odlet zpět do Prahy
Cena obsahuje:
*4 noci ubytování s plnou penzí na lodi Chateau Lafayette nebo podobné.
*1 noc ubytování se snídaní v hotelu 5* v Káhiře.
*5 nocí ubytování s All Inclusive v hotelu 4* v Hurghadě.
*Všechny transfery moderním klimatizovaným autobusem, vstupné do památek během plavby a anglicky, nebo česky hovořícího průvodce dle programu.
Cena obsahuje:
*Vstupní vízum do Egypta – 25 USD platí se na letišti po příletu
*Zpropitné
*Fakultativní výlet do Abu Simbelu a Sakkáry

Vybavení Hotelu

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí, trezor na recepci (za poplatek), osm barů, sedm restaurací, obchody, wellness centrum, salon krásy, venkovní bazény některé v zimním období vyhřívané, bar u bazénu, lehátka, slunečníky a osušky u bazénu zdarma.
Vybavení na lodi: vstupní salon s recepcí, 2 obchody, welness centrum, bar, restaurace, ošetřovna s lékařem, bazén, výřivka, lehátka a slunečníky u bazenu.

Vybavení pokoje

Pokoj v hotelu v Hurghadě: standardní pokoje vybavené koupelnou/WC, vysoušečem vlasů, TV/sat., telefonem, klimatizací, minibarem, ve většině případů s balkonem.
Pokoj na lodi: standardní pokoje vybavené koupelnou/WC, vysoušečem vlasů, TV/sat., telefonem, klimatizací, minibarem, trezorem zdarma.

Pláž & plážový servis

Při ubytování v Hurghadě leží hotel přímo na písečné pláži. Lehátka a slunečníky k dispozici zdarma.
Na lodi lehátka, slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

Sport & Fitness

V hotelu v Hurghadě - zdarma fitness, stolní tenis, plážový volejbal, badminton. Za poplatek tenis, biliár,potápěčské centrum, vodní sporty.
Na Lodi - bazén.
V Káhiře - fitness centrum.

Stravování

Stravování na lodi: 4 x Snídaně & Oběd & Večeře
Stravování Káhira: 2 xSnídaně
Stravování Hurghada: 5 x All Inclusive

Základní cena zahrnuje

  • zpáteční letenku na pravidelné lince vybraných leteckých společností v optimální knihovací třídě, letištní taxu, palivovou taxu, transfery v místě pobytu z letiště do hotelu a zpět, ubytování na příslušný počet nocí ve zvoleném hotelu, stravování v hotelu v uvedeném rozsahu, služby delegáta hovořícího uvedeným jazykem, pojištění proti úpadku CK. ZDARMA víza pro přílety až do 30.4.2021 (nevztahuje se pro držitele pasu Ruské federace).

Základní cena nezahrnuje

  • cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu, připojištění Covid 19 (volitelné, lze sjednat v naší CK), vstupní vízum splatné v hotovosti nebo platební kartou po příletu na letišti (doporučujeme připravit se na obě varianty), fakultativní výlety, vstupy do památek, příplatky za nadstandardní služby. Upozorňujeme, že při cestách do Egypta je nutno vzít na vědomí, že imigrační úřady a letecké společnosti striktně kontrolují povinnost mít cestovní pas platný ještě minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z dovolené. Ověřte si aktuálnost této informace u zastupitelského úřadu. PCR testy.

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Lucky Travel, IČ: 07836244. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

  • Lokalita dle CK: Dle popisu
  • Místo dle CK: Asuán, Kom Ombo, Luxor

565 656 610 Číslo zájezdu: 1 914 689
dnes 7.30–18 h

Egypt

Na obou březích druhé nejdelší řeky naší planety Nilu se nachází starobylý pouštní stát Egypt. Je jednou z kolébek starověké civilizace a odkazy starých kultur můžete na mnoha místech obdivovat dodnes. Pyramidy, chrámy, sfinga, hrobky a naleziště jsou tradiční cíle turistů. Jednotlivé hotelové komplexy jsou rozesety hlavně podél pobřeží Rudého moře, nejvíce v letoviscích Hurghada, Marsa Alam a Sharm El Sheikh. Do Egypta se můžete vydat díky horkému podnebí po celý rok.

Egypt si užijí vyznavači odpočinku u bazénu nebo koupání v moři. Rudé moře je také rájem potápěčů a milovníků šnorchlování. Podmořský život je bohatý. Pobyt v zemi faraonů si můžete zpříjemnit mnoha výlety za starověkými památkami. Na výlety je vhodný zimní půlrok, v létě je na cestování poměrně horko. Většina hotelů poskytuje všechny důležité služby a stravování formou all inclusive.

Nezávazná objednávka

ZLATÉ PERLY EGYPTA LUXOR-ASUÁN-KÁHIHA-HURGHADA
    Egypt, Asuán, Povodí Nilu, Kom Ombo

Cena
27 990 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 1 914 689

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
27 990 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
6 200 Kč

Pojištění

komplexní balíček pojištění (cestovní, sportovní a storno plus) - dospělý 18 - 69 let
2
480 Kč
komplexní balíček pojištění (cestovní, sportovní a storno plus) - dítě do 17 let
0
270 Kč
komplexní balíček pojištění (cestovní, sportovní a storno plus) - senior od 70 let
0
780 Kč
samostatné pojištění Storno plus - za osobu
0
160 Kč

Parkování

zvýhodněné parkování na letišti Praha - 12 dní
0
690 Kč