Francie - specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Francie patří mezi turisticky nejnavštěvovanější státy světa a služby turistům jsou zde na velmi dobré úrovni. Do Francie přijíždí každoročně několik set tisíc občanů ČR a pro naprostou většinu z nich je pobyt zde zcela bezproblémový. Přesto doporučujeme věnovat pozornost následujícím řádkům a webovým stránkám Zastupitelského úřadu v Paříži zde: https://www.mzv.cz/paris/cz/konzularni_informace/aktualne/index.html

Francie sice nemá vysokou míru zločinnosti, ale v turisticky atraktivních lokalitách je nutno počítat se zvýšenou možností krádeže či dokonce přepadení .

Doporučujeme nenavštěvovat po setmění odlehlá místa a parky a také neblaze proslulé čtvrti měst. Přespávání venku (v parcích, na plážích) nebo v automobilech či karavanech na neplacených parkovištích, dálničních odpočívadlech, parkovištích u benzínových stanic, je nebezpečné. Spící osoby bývají nezřídka oloupeny a přepadeny, zejména na jihu Francie. Zloději používají uspávací spreje a pohodlně takto vykradnou například karavan. Časté jsou krádeže věcí ponechaných v automobilech či dokladů a cenin bez dozoru na plážích. Ve městech nezřídka dochází ke krádežím v davu při nastupování do prostředků městské hromadné dopravy, při fotografování památek nebo při nepozornosti ve venkovních restauračních zařízeních.

Francie patří k zemím, kde dochází ke stávkám častěji než v ČR. Stávky nezřídka postihují i veřejnou dopravu a prodej paliva u čerpacích stanic. Rovněž zácpy na dálnicích nejsou ničím neobvyklým. Při pobytu ve Francii proto doporučujeme sledovat dopravní zpravodajství a dle situace případně i webové stránky Vašeho dopravce.

Převoz hotovosti nad 10 000 Eur je bez přechozího ohlášení na celnici zakázán. Převoz je nutno nahlásit minimálně 15 dní předem.

Ministerstvo zahraničních věcí též upozorňuje, že se v oblasti Calais nachází větší množství uprchlíků, kteří usilují o vstup do Velké Británie a mohou se snažit skrývat před orgány pohraniční kontroly v dopravních prostředcích směřujících do Velké Británie. Občanům ČR proto doporučujeme nenavazovat v oblasti Calais kontakt s neznámými osobami a zabezpečit své vozidlo tak, aby do něho nemohla vniknout a skrýt se zde nepovolaná osoba. Pohraničním pásmem v okolí Calais doporučujeme projíždět bez zbytečných zastávek.

Případnou ztrátu či krádež cestovního pasu či občanského průkazu je nutno nahlásit místní policii, která případ zaeviduje a postiženému předá příslušný protokol. Každý takový případ je dále nutno nahlásit co nejdříve po návratu do ČR obecnímu úřadu s rozšířenou působností, či ještě před návratem osobně Velvyslanectví ČR v Paříži. K návratu do ČR leteckým spojem je nezbytné požádat Velvyslanectví ČR v Paříži či některý z honorárních konzulátů ve Francii o vydání cestovního průkazu.

Před každou cestou do zahraničí se doporučuje sjednat cestovní pojištění. Ve vysokohorských oblastech je důležité nepodceňovat náročnost terénu a klimatické podmínky a nezapomínat na připojištění pro vysokohorskou turistiku.

Turisty cestující motorovým vozidlem upozorňujeme, že pokuty za nedodržení pravidel silničního provozu jsou vysoké a musí být zaplaceny na místě v hotovosti. Snaha o snížení pokuty je bezpředmětná. Řízení pod vlivem omamných látek je trestné.

Dále upozorňujeme, že ve Francii platí naprostý zákaz vlastnit a používat v motorových vozidlech navigační zařízení upozorňující na umístění radarů měřících rychlost. Pokuta za nedodržení tohoto zákazu je velmi vysoká. Vysoká je i pokuta za telefonování za jízdy.

Paříž je zónou s omezeným provozem motorových vozidel . Vozidla, která nemají francouzskou emisní známku, nesmějí být ve vnitřní Paříži v provozu, a to od pondělí do pátku v době od 8 do 20 hodin. Zóna s omezeným provozem nezahrnuje pařížský městský okruh (Boulevard périphérique), který vnitřní Paříž ohraničuje. Za používání vozidla bez předepsané známky v zóně s omezeným provozem v zakázané době hrozí pokuta. Pařížské orgány mohou s ohledem na aktuální stav znečištění ovzduší podmínky provozu vozidel dále zpřísňovat. Motorizovaným návštěvníkům Paříže proto doporučujeme situaci sledovat.

Dopravní nehody:

Ve Francii provádějí policejní orgány zápis okolností nehody pouze v případech, kdy došlo ke zranění či úmrtí. Při této příležitosti vyslechnou svědky, provedou měření a sepíší protokol, ale nejsou kompetentní k určení viníka nehody. Účastníci nehody si poté mohou vyžádat protokol u příslušné prokuratury. Protokol však bývá k dispozici až po několika měsících.

K nehodám, při kterých došlo pouze ke hmotným škodám, se policie nedostavuje a policejní protokol se nesepisuje. O okolnostech nehody sepisují sami její účastníci Evropský záznam o dopravní nehodě (francouzsky „Constat amiable“). Formuláře protokolu mají standardní podobu v celé EU. Existuji i v češtině a jsou zpravidla k disposici v každé pojišťovně.

Při vyplňování protokolu je podstatné:
(1) přesně zachytit situaci na schématu v dolní části formuláře;
(2) zajistit, aby byla řádně vyplněna totožnost účastníků nehody a údaje k jejich pojištění;
/je tedy třeba žádat předložení oficiálních dokladů totožnosti účastníků nehody (občanského průkazu nebo pasu), řidičského průkazu a zelené karty; pokud předloženy nejsou, doporučuje se přivolat policii/;
(3) zapsat do formuláře protokolu jména a adresy svědků.

Protokol může být vyplněn i několika jazyky (např. jedním účastníkem česky a druhým francouzsky).

Pokud by druhá strana odmítla protokol podepsat, je též možné přivolat policii, nebo eventuálně vyplnit protokol s pomocí svědků. Doporučuje se dobře si situaci vyfotografovat.

Další užitečné informace naleznete na webové stránce Velvyslanectví ČR v Paříži v sekci Konzulární informace. ( http://www.mzv.cz/paris/cz/konzularni_informace/index.html ).

Bezpečnostní opatření – nenechávat svá zavazadla na veřejných místech bez dozoru

 V souvislosti s předchozími teroristickými útoky v Evropě jsou i ve Francii v platnosti posílená bezpečnostní opatření. Přestože byl koncem roku 2017 ve Francii zrušen nouzový stav (État d´urgence), riziko teroristických útoků i nadále přetrvává.

Proto je nutno počítat s bezpečnostními kontrolami v místech s větší koncentrací osob, např. při vstupu na turisticky atraktivní místa, do nákupních center, kulturních představení, sportovní události, veřejná shromáždění apod. V ulicích francouzských měst se návštěvníci mohou setkat s plně ozbrojenými hlídkami vojáků francouzských ozbrojených sil, četnictva a policie, které se podílejí na zajištění bezpečnosti v rámci prevence proti teroristickým útokům. V případě, že návštěvníci budou v místě, kde dojde k zásahu těchto ozbrojených hlídek, je bezpodmínečně nutné dodržovat jejich pokyny.

Přísnější bezpečnostní kontroly jsou i při odbavení na letištích a může k nim docházet i na jiných hraničních přechodech. Proto je nutné počítat s časovou rezervou. Občané ČR však mohou do Francie i nadále s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Bezpečnost na veřejně přístupných místech zajišťují následující složky:

- Státní policie (Police nationale)

- Státní četnictvo (Gendarmerie nationale)

- Ozbrojení příslušníci francouzské armády v rámci operace Sentinelle

- Městská policie (Police municipale).

Doporučujeme důsledně se řídit pokyny příslušníků všech uvedených složek.

Francouzské orgány důrazně upozorňují zahraniční turisty, aby dávali pozor na své osobní věci a zavazadla a na veřejně přístupných místech je neponechávali bez dozoru. Ministerstvo zahraničních věcí též doporučuje českým občanům cestujícím do Francie, aby dbali zvýšené opatrnosti na místech s větší koncentrací osob.

Francie má propracovaný soubor bezpečnostních opatření, jehož jednotlivé stupně jsou aktivovány v reakci na možnou zvýšenou hrozbu teroristického útoku. Jedná se komplexní bezpečnostní plán, který je označován francouzským výrazem VIGIPIRATE. Plán předpokládá posílení policejních hlídek na letištích, nádražích, stanicích metra a turisticky atraktivních místech a upravuje i nový, třístupňový systém varování před možným ohrožením.

Místa, kde je nezbytná větší obezřetnost, jsou označena červeným trojúhelníkem s černým ohraničením a s nápisem Vigipirate. Při druhém, tedy vyšším stupni ohrožení, se pod tento nápis připojuje dodatek " Sécurité renforcée - Risque d'attentat " (varování před možným útokem). Nejvyšší stupeň má dodatek „Urgence attentat“ a vyhlašuje se v případě hrozícího útoku.

Vyhlášen nejvyšší stupeň bezpečnostní hrozby tzv. "Vigipirate: urgence attentat"

Upozorňujeme, že od 13. října 2023 byl Francouzskou vládou až do odvolání vyhlášen nejvyšší stupeň bezpečnostní hrozby tzv. „Vigipirate: urgence attentat“, neboli urgentní hrozba teroristých útoků, jenž posiluje pravomoci bezpečnostních složek. V celé Francii byla výrazně posílena bezpečnostní opatření.

Doporučujeme dbát zvýšené obezřetnosti. V případě, že budete svědkem něčeho podezřelého, informujte neprodleně francouzskou policii.

Hlídejte si zejména své zavazadla, nenechávejte je bez dozoru. Rovněž si všímejte opuštěných zavazadel jiných osob a upozorněte na ně.

Dochází k mnoha uzavírkám a evakuacím letišť a památek (včetně již několikrát Versailles, Louvre) z důvodů anonymních hlášení bombových nástrah. K výstrahám dochází po celé zemi. Policie musí reagovat a místo vyklidit.

Řiďte se důsledně pokyny místních bezpečnostních složek i úřadů a sledujte aktuální situaci v místních médiích a na informačních sítích.

Odkaz na webové stránky francouzské vlády: Plan Vigipirate : niveau urgence attentat déclaré | gouvernement.fr

Vigipirate- na co si dávat pozor a jak se chovat v případě teroristického útoku (PDF, 324 KB)

Stručný souhrn návodu:

Při podezření na radikalizovanou osobu volejte zdarma číslo 0800005696. Při útoku a nebezpečí je nutno volat 112 nebo 17 . Při útoku ve vlaku či metru volejte 3117 nebo pošlete sms na číslo 31 177 . Jste-li svědky či součástí teroristického útoku, snažte se utéci, varujte ostatní, snažte se ukrýt (pozor na okna) a ihned ztište svůj mobilní telefon, včetně vibračního režimu. Mobil nevypínejte. Jakmile to půjde, volejte policii.

Odkaz na české Ministerstvo vnitra a rady k nebezpečí terorismu : https://www.policie.cz/clanek/kopie-terorismus

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV