Francie - specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Francie patří mezi turisticky nejnavštěvovanější státy světa a služby turistům jsou zde na velmi dobré úrovni. Do Francie přijíždí každoročně více než 200 tisíc občanů ČR a pro naprostou většinu z nich je pobyt zde zcela bezproblémový. Přesto doporučujeme věnovat pozornost následujícím řádkům.

V souvislosti se zhoršenou bezpečnostní situací v Evropě jsou i ve Francii v platnosti posílená bezpečnostní opatření. Přestože byl koncem roku 2017 ve Francii zrušen nouzový stav (État d´urgence), riziko teroristických útoků i nadále přetrvává.

Proto je nutno počítat s bezpečnostními kontrolami v místech s větší koncentrací osob, např. při vstupu na turisticky atraktivní místa, do nákupních center, kulturních představení , sportovní události, veřejná shromáždění apod. V ulicích francouzských měst se návštěvníci mohou setkat s plně ozbrojenými hlídkami vojáků francouzských ozbrojených sil, četnictva a policie, které se podílejí na zajištění bezpečnosti v rámci prevence proti teroristickým útokům. V případě, že návštěvníci budou v místě, kde dojde k zásahu těchto ozbrojených hlídek, je bezpodmínečně nutné dodržovat jejich pokyny.

Přísnější bezpečnostní kontroly jsou i při odbavení na letištích a může k nim docházet i na jiných hraničních přechodech. Proto je nutné počítat s časovou rezervou. Občané ČR však mohou do Francie i nadále s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Bezpečnost na veřejně přístupných místech zajišťují následující složky:

- Státní policie (Police nationale)

- Státní četnictvo (Gendarmerie nationale)

- Ozbrojení příslušníci francouzské armády v rámci operace Sentinelle

- Městská policie (Police municipale).

Doporučujeme důsledně se řídit pokyny příslušníků všech uvedených složek.

Francouzské orgány důrazně upozorňují zahraniční turisty, aby dávali pozor na své osobní věci a zavazadla a na veřejně přístupných místech je neponechávali bez dozoru. Ministerstvo zahraničních věcí též doporučuje českým občanům cestujícím do Francie, aby dbali zvýšené opatrnosti na místech s větší koncentrací osob.

Francie má propracovaný soubor bezpečnostních opatření, jehož jednotlivé stupně jsou aktivovány v reakci na možnou zvýšenou hrozbu teroristického útoku. Jedná se komplexní bezpečnostní plán, který je označován francouzským výrazem VIGIPIRATE. Plán předpokládá posílení policejních hlídek na letištích, nádražích, stanicích metra a turisticky atraktivních místech a upravuje i nový, třístupňový systém varování před možným ohrožením.

Místa, kde je nezbytná větší obezřetnost, jsou označena červeným trojúhelníkem s černým ohraničením a s nápisem Vigipirate. Při druhém, tedy vyšším stupni ohrožení, se pod tento nápis připojuje dodatek " Sécurité renforcée - Risque d'attentat " (varování před možným útokem). Nejvyšší stupeň má dodatek „Urgence attentat“ a vyhlašuje se v případě hrozícího útoku.

Francie patří k zemím, kde dochází ke stávkám častěji než v ČR. Stávky nezřídka postihují i veřejnou dopravu. Rovněž zácpy na dálnicích nejsou ničím neobvyklým. Při pobytu ve Francii proto doporučujeme sledovat dopravní zpravodajství a dle situace případně i webové stránky Vašeho dopravce.

Francie má všeobecně nízkou úroveň zločinnosti. Nicméně v turisticky atraktivních lokalitách je nutno počítat se zvýšenou možností krádeže či dokonce přepadení. Cílem se stávají i zahraniční turisté navštěvující pamětihodnosti či cestující ve vlacích a pařížském metru.

Doporučujeme též nenavštěvovat po setmění odlehlá místa a parky. Nedoporučujeme ani přespávat v automobilech. Riziková jsou v tomto ohledu zejména dálniční odpočívadla či parkoviště u benzínových stanic, a to především na jihu Francie. Není ani vhodné nechávat doklady a cenné věci na pláži a v zaparkovaných autech či nocovat na pláži.

Ministerstvo zahraničních věcí též upozorňuje, že se v oblasti Calais v současné době nachází větší množství uprchlíků, kteří usilují o vstup do Velké Británie a mohou se snažit skrývat před orgány pohraniční kontroly v dopravních prostředcích směřujících do Velké Británie. Občanům ČR proto doporučujeme nenavazovat v oblasti Calais kontakt s neznámými osobami a zabezpečit své vozidlo tak, aby do něho nemohla vniknout a skrýt se zde nepovolaná osoba. Pohraničním pásmem v okolí Calais doporučujeme projíždět bez zbytečných zastávek.

Případnou ztrátu či krádež cestovního pasu či občanského průkazu je nutno nahlásit místní policii, která případ zaeviduje a postiženému předá příslušný protokol. Každý takový případ je dále nutno nahlásit co nejdříve po návratu do ČR obecnímu úřadu s rozšířenou působností, či ještě před návratem osobně Velvyslanectví ČR v Paříži. K návratu do ČR leteckým spojem je nezbytné požádat Velvyslanectví ČR v Paříži či některý z honorárních konzulátů ve Francii o vydání cestovního průkazu.

Před každou cestou do zahraničí se doporučuje sjednat cestovní pojištění. Ve vysokohorských oblastech je důležité nepodceňovat náročnost terénu a klimatické podmínky a nezapomínat na připojištění pro vysokohorskou turistiku.

Turisty cestující motorovým vozidlem upozorňujeme, že pokuty za nedodržení pravidel silničního provozu jsou vysoké a musí být zaplaceny na místě v hotovosti. Snaha o snížení pokuty je bezpředmětná. Řízení pod vlivem omamných látek je trestné. Existuje povinnost mít ve voze alkohol tester, který vyhovuje francouzským normám. Je možné jej zakoupit u čerpacích stanic, v samoobsluhách a v lékárnách.

Dále upozorňujeme, že ve Francii platí naprostý zákaz vlastnit a používat v motorových vozidlech navigační zařízení upozorňující na umístění radarů měřících rychlost. Pokuta za nedodržení tohoto zákazu je velmi vysoká. Vysoká je i pokuta za telefonování za jízdy.

Paříž je zónou s omezeným provozem motorových vozidel. Vozidla, která nemají francouzskou emisní známku, nesmějí být ve vnitřní Paříži v provozu, a to od pondělí do pátku v době od 8 do 20 hodin. Zóna s omezeným provozem nezahrnuje pařížský městský okruh ( Boulevard périphérique ) , který vnitřní Paříž ohraničuje. Za používání vozidla bez předepsané známky v zóně s omezeným provozem v zakázané době hrozí pokuta. Pařížské orgány mohou s ohledem na aktuální stav znečištění ovzduší podmínky provozu vozidel dále zpřísňovat. Motorizovaným návštěvníkům Paříže proto doporučujeme situaci sledovat.

Dopravní nehody:

Ve Francii provádějí policejní orgány zápis okolností nehody pouze v případech, kdy došlo ke zranění či úmrtí. Při této příležitosti vyslechnou svědky, provedou měření a sepíší protokol, ale nejsou kompetentní k určení viníka nehody. Účastníci nehody si poté mohou vyžádat protokol u příslušné prokuratury. Protokol však bývá k dispozici až po několika měsících.

K nehodám, při kterých došlo pouze ke hmotným škodám, se policie nedostavuje a policejní protokol se nesepisuje. O okolnostech nehody sepisují sami její účastníci Evropský záznam o dopravní nehodě (francouzsky „Constat amiable“). Formuláře protokolu mají standardní podobu v celé EU. Existuji i v češtině a jsou zpravidla k disposici v každé pojišťovně.

Při vyplňování protokolu je podstatné:
(1) přesně zachytit situaci na schématu v dolní části formuláře;
(2) zajistit, aby byla řádně vyplněna totožnost účastníků nehody a údaje k jejich pojištění;
/je tedy třeba žádat předložení oficiálních dokladů totožnosti účastníků nehody (občanského průkazu nebo pasu), řidičského průkazu a zelené karty; pokud předloženy nejsou, doporučuje se přivolat policii/;
(3) zapsat do formuláře protokolu jména a adresy svědků.

Protokol může být vyplněn i několika jazyky (např. jedním účastníkem česky a druhým francouzsky).

Pokud by druhá strana odmítla protokol podepsat, je též možné přivolat policii, nebo eventuálně vyplnit protokol s pomocí svědků. Doporučuje se dobře si situaci vyfotografovat.

Další užitečné informace naleznete na webové stránce Velvyslanectví ČR v Paříži v sekci Konzulární informace. ( http://www.mzv.cz/paris/cz/konzularni_informace/index.html ).

 

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV