Francie - základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Francouzská Republika (République Française)

Složení vlády: (jmenované 2. dubna 2014)

 • Předseda vlády: Manuel VALLS
 • Ministr zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje: Laurent FABIUS
 • Ministryně pro ekologii, trvalý rozvoj a energetiku: Ségolène ROYAL
 • Ministryně školství, vysokého školství a výzkumu: Najat VALLAUD-BELKACEM
 • Strážkyně pečeti, ministryně spravedlnosti: Christiane TAUBIRA
 • Ministr financí a veřejného rozpočtu: Michel SAPIN
 • Ministr obrany: Jean-Yves LE DRIAN
 • Ministryně sociálních věcí, zdravotnictvích a pro práva žen: Marisol TOURAINE
 • Ministr práce, zaměstnanosti a sociálního dialogu: François REBSAMEN
 • Ministr vnitra: Bernard CAZENEUVE
 • Ministr pro ekonomii, průmyslu a digitální ekonomiku: Emmanuel MACRON
 • Ministryně pro decentralizaci, a státní správu: Marylise LEBRANCHU
 • Ministryně kultury a komunikace: Fleur PELLERIN
 • Ministr zemědělství, potravinářství a lesnictví, mluvčí vlády:  Stéphane LE FOLL
 • Ministryně pro bytovou politiku a rovnost územních celků a venkov:  Sylvia PINEL
 • Ministryně pro zámořská území: George PAU-LANGEVIN
 • Ministr měst, mládeže a sportu: Patrick KANNER 

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 66 318 000 (k 1. 1. 2015)

Průměrný roční přírůstek: 275 000 za posledních deset let (osciluje mezi 240 až 300 000 ročně)

Migrační saldo:  +33 000 v roce 2013

Náboženské skupiny:

Ve Francii je zákonem z 6. dubna roku 1972 zakázáno „shromažďovat či zacházet s informacemi osobního charakteru, které přímo či nepřímo poukazují na rasový nebo etnický původ a politické, filozofické či náboženské názory“.  Podle studie z roku 2007 je náboženské rozdělení obyvatelstva následující:

 • Katolická církev: 59,7 % 
 • Ateisté nebo ostatní náboženství: 31,5 % 
 • Islám: 6,3 % 
 • Protestanté: 1,7 %
 • Židé: 0,8 % 

Zdroj

Národnostní složení

Francouzské právo umožňuje dvojí občanství a nevyžaduje, aby nový francouzský občan vzdával své svého původního občanství. 5 % občanů Francie (bez zahrnutí zámořských teritorií) má dvojí občanství. 90 % držitelů dvojí občanství jsou imigranti nebo potomci přistěhovalců. Zhruba 50 % imigrantů si ponechalo občanství země původu.

Poměr obyvatel, kteří si ponechávají původní občanství:

 • Jihovýchodní Asie: méně než 10 %
 • Země Magrebu (Severní Afrika): 55 %
 • Turecko: 55 %
 • Portugalsko: 43 %

Většina občanů zemí Evropské Unie si po přijetí francouzského občanství ponechává své původní občanství, s výjimkou imigrantů ze Španělska a Itálie.

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Podle prvních výsledků roku 2015 zaznamenává francouzské hospodářství v 1. kvartálu růst 0,6 %. Nejvýznamnějšími prvky růstu jsou zejména zvýšení domácí spotřeby (a kupní síly spotřebitelů) a oživení investic v automobilovém průmyslu. K podpoře exportu a konkurenceschopnosti přispěl rovněž slábnoucí kurz eura a snížení světových cen ropy.

Ekonomické oživení zatím nepřispělo ke snížení nezaměstnanosti, jejíž míra je v 1. čtvrtletí 2015 odhadována na 10,6 %.

Vývoj HDP v běžných cenách v USD

 • 2009: 2 701 mld.
 • 2010: 2 652 mld.
 • 2011: 2 865 mld.
 • 2012: 2 688 mld.
 • 2013: 2 807 mld.
 • 2014: 2 902 mld.

Nominální HDP na obyvatele v běžných cenách v USD

 • 2009: 43 234
 • 2010: 42 249
 • 2011: 45 430
 • 2012: 42 415
 • 2013: 44 099
 • 2014: 45 384

Míra inflace

 • 2009: 0,8 %
 • 2010: 1,2 %
 • 2011: 2,0 %
 • 2012: 2,6 %
 • 2013: 1,4 %
 • 2014: 0,8 %
 • 2015: -0,4 %

Míra nezaměstnanosti

 • 2009: 8,6 %
 • 2010: 10,0 %
 • 2011: 9,2 %
 • 2012: 9,4 %
 • 2013: 10,3 %
 • 2014: 10,1 %

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Veřejné výdaje (v % HDP)
 

Příjmy:

Výdaje

Saldo

2009

49,60

56,80

-7,20 %

2010

49,60

56,40

-6,80 %

2011

50,80

55,90

-5,10 %

2012

51,80

56,70

-4,90 %

2013

53,00

57,10

-4,10 %

2014

53,00

57,70

-4,30 %

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2010

2011

2012

2013

2014

Běžný účet

-30,2

-38,9

-31,8

-30,3

-21,1

Obchodní bilance

-52,9

-73,5

-54,6

-42,5

-36,0

Bilance služeb

15,9

24,2

24,7

18,3

14,8

Primární příjmy

40,7

46,9

40,7

39,3

47,6

Sekundární příjmy

-33,8

-36,6

-42,6

-45,3

-47,5

Kapitálový účet   (brutto)

0

-0,1

0,5

1,8

2,3

Finanční účet

27,5

58,1

-21

-14,2

-24,2

Přímé investice

-34,9

-35,4

14,1

-5,1

28,9

- Francouzské v zahraničí

-58,6

-64,8

37,7

-0,2

22,7

- Zahraniční ve   Francii

23,1

29,5

23,6

4,9

-6,2

Bilance portfolia investic

123,2

251,6

-26,5

-69,8

-7,1

- Aktiva

26,2

177,5

-1,7

66,3

60,3

- Pasiva

96,9

74,1

24,9

136,1

-67,4

Bilance finančních derivátů

34,3

13,8

-14,3

-16,8

-47,9

Ostatní investice 

-89,3

-177,3

1,7

79

2,1

Ostatní rezervy

2,7

5,5

4

-1,5

-0,1

Chyby a opomenutí   (4)

2,7

-19,1

10,3

14,3

-5,4

Zdroj: Banque de France

Devizové rezervy

Rezervy na konci února 2015 dosáhly výše 162 047 milionů euro oproti 163 938 milionů euro na konci ledna 2015, z toho 84 994 milionů euro v rezervách ve zlatě, 59 318 milionů euro v devizových rezervách a 17 735 milionů euro v ostatních rezervách.

Předchozí vývoj devizových rezerv v milionech eur

2009

133 090

2010

166 319

2011

172 206

2012

184 551

2013

144 950

2014

144 456

Zdroj: Trésor Français

Veřejný dluh (2014): 95,3 % HDP

Zahraniční zadluženost (2014) : 5498 miliard USD ( zdroj: World Bank )

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou je B anque de France , která provádí zejm. dohled nad úvěrovou politikou obchodních bank. Významná část jejích pravomocí v monetární politice však již přešla na Evropskou Centrální Banku (ECB).

Banky

Z historického hlediska ve Francii existují tzv. depozitní banky (banques de dépot) a obchodní banky ( banques d‘affaires ), rozdíly mezi nimi se však postupem času již téměř setřely (vedle nich fungují družstevní banky, tzv. lidové banky a spořitelny).  

Francouzský bankovní trh ovládá převážně následujících šesti bankovních skupin:

 • BNP Paribas
 • le groupe BPCE
 • le Groupe Crédit Agricole
 • le Groupe Crédit Mutuel-CIC
 • la Société Générale
 • la Banque Postale

Ze zahraničních bank ve Francii operuje HSBC a Barclays. Ve Francii fungovalo k 1. 1. 2014 258 bank, 92 družstevních záložen, 18 komunálních úvěrových fondů a 18 poskytovatelů specializovaných úvěrů.

Pojišťovny

Hlavními obecnými pojišťovnami ve Francii jsou:

 • skupina AXA (jejími členy jsou: Axa, Direct Assurance, Monvoisin Assurance, Mutuelles Saint-Christophe, Club 14, Natio Assurance)
 • CNP Assurances
 • Predica (patřící skupině Crédit agricole)
 • Allianz
 • Generali Asssurances
 • BNP Paribas Assurance
 • Assurances du Crédit Mutuel
 • Aviva
 • La Mondiale
 • Group Swiss Life France
 • Natixis
 • Suravenir
 • SMABTP

Kromě nich na francouzském trhu ještě fungují tzv. vzájemné pojišťovny, z nichž nejvýznamnější podíl na trhu mají Groupama, Macif, MMA, MAAF, MAIF a GMF.

1.7. Daňový systém

Ve Francii existují následující základní typy daní a poplatků:

Přímé daně  

 • daň z příjmu fyzických osob ( Impôt sur le revenu des personnes physique )
 • daň z příjmu právnických osob ( Impôt sur les sociétés )
 • daň z příjmu podnikatelů ( Impôt sur le revenu pour les professionnels )
 • daň z majetku ( Impôt de solidarité sur la fortune )
 • přímé místní daně: např. daň z nemovitostí, daň z bydlení aj.

  Nepřímé daně  

 • DPH (TVA - Taxe sur la valeur ajoutée )
 • poplatky a kolky
 • akcízy (spotřební daně)

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob se ve Francii vypočítává za celou tzv. „fiskální domácnost“, tj. skupinu výdělečně činných a ostatních osob (dětí, důchodců, nezaměstnaných, postižených osob atd.) žijících v jedné domácnosti. V daňovém přiznání, které se vyplňuje jednou ročně, se sečtou veškeré příjmy (ze závislé činnosti; z nemovitostí; finančních aktiv atd.) za všechny členy fiskální domácnosti. Sazby jsou progresivní, a daňová pásma jsou každoročně upravována v závislosti na inflaci.

Výpočet daně

Nejprve se od zdanitelných příjmů odečtou daňové úlevy a odpočitatelné položky. Ve Francii existuje celá řada odpočitatelných položek obdobných jako ve všech členských státech EU. Specificky francouzským příspěvkem je tzv. "prémie za zaměstnání" ( prime pour l‘emploi ) pro domácnosti s nižšími příjmy, které splňují několik dalších podmínek - např. alespoň jeden z členů domácnosti musí být výdělečně činný. Prémie se automaticky odečítá z částky dlužné daně a v případě, že její výše tuto částku přesahuje, poplatník obdrží výsledný rozdíl.

Podle výše příjmu se pak na základ daně aplikují daňové sazby na jednotlivé části příjmu (příjem se celý nedaní jednou sazbou, ale postupně jednotlivými sazbami - progresivní daň). Do částky 9 690 euro se daň neodvádí.


Aktuální daňová pásma a odpovídající sazby v roce 2014

Daňový základ

Daňová sazba

pod 9 690 €

0 %

9 690 - 26 764  €

14 %

26 764  - 71 754 €

30 %

71 754 - 151 956€

41 %

nad 151 956 €

45 %

Zdroj: www.impots.gouv.fr

Daň z příjmu právnických osob 

Daním z příjmu právnických osob podléhají zisky společností realizované ve Francii. Zahraniční zisky firem prostřednictvím poboček předmětem této daně nejsou.

V zásadě platí, že každá společnost platí tuto daň pouze ze svých vlastních zisků.
Nicméně, v případě, že si společnost zvolí možnost daňové konsolidace, může mateřská společnost zahrnout do svých zdanitelných zisků i zisky svých dceřiných společností, pokud v nich vlastní alespoň 95% podíl. Mateřská společnost tak platí daň ze zisku celé skupiny.

Sazby a výpočet daně

Standartní sazba

Standardní sazba činí 33,33 %. Tato sazba se vztahuje na společnosti, jejichž roční obrat je vyšší než 7 630 000 euro. Sazba může být navýšena o tyto položky: sociální příspěvky, mimořádné příspěvky a dodatečné příspěvky.

Sociální příspěvek je 3,3 % pro podniky s obratem alespoň 7 630 000 euro a daň z příjmu PO přesahující 763 000 euro.

Mimořádný příspěvek je stanoven na 10,7% pro firmy, jejichž obrat je vyšší než 250 mil. euro v období mezi 31. 12. 2013 a 31. 12. 2015.

Dodatečný příspěvek se rovná 3% z částek rozdělených společníkům, akcionářům nebo podílníkům a zisku, který nebyl vložen do rezerv nebo začleněn do kapitálu společnosti.

Neziskové organizace podléhají zvláštní sazbě daně, a sice 24% pro příjmy z majetku (nemovitosti, pronájmy, zemědělské zisky, atd.) a 10% z kapitálových výnosů (např. dluhopisy).

Snížená sazba

Snížená sazba je stanovená na 15% a vztahuje se na společnosti a aplikuje se na daňový základ nižší než 38 120 €. Týká se společností, jejichž roční obrat bez daně je nižší než 7 630 000 € a jejichž základní kapitál byl splacen a je držen minimálně z 75% fyzickými osobami.

Daň z majetku (Impôt de Solidarité sur la Fortune - ISF)

Jedná se o daň uvalenou na majetek fyzických osob (movitý i nemovitý), jehož čistá hodnota přesahuje 1,3 mil euro k 1. lednu 2013.

Tato daň se týká fyzických osob, které jsou registrované k platbám daní ve Francii, ale i osob, které mají majetek ve Francii dosahující této hodnoty a k platbám daní zde registrovaní nejsou.

Pro osoby žijící ve Francii se daň vztahuje na veškeré nemovitosti ve vlastnictví fiskální domácností ve Francii, ale i v zahraničí.  Pro osoby žijící v zahraničí se daň vztahuje pouze na jejich majetek ve Francii.

Přímé místní daně

Od roku 2010 funguje tzv. ekonomická teritoriální kvóta (CET). CET je progresivní daň vypočítaná z obratu podniků a skládá se z pozemkového poplatku podniků ( cotisation foncière des entreprises -  CFE) a poplatku z tvorby přidané hodnoty podniků ( cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  CVAE).

Dalšími místními daněmi jsou daň z nemovitostí ( taxe foncière ) a z bydlení ( taxe d‘habitation ) vyměřovaná pro uživatele nekomerčních prostor, ať již jsou v jejich vlastnictví nebo jen v pronájmu. Tyto daně se určují z nájemní hodnoty těchto prostor.

Další uplatňovanou místní daní je rovněž příspěvek na veřejnoprávní audiovisuální vysílání ( contribution à  l’audiovisuel public ). Týká se fyzických osob, plátců daně z bydlení a majitelů televize nebo jiného zařízení určeného k příjmu televizního vysílání.

Místní správní orgány mají pravomoc rozhodnout o daňovém osvobození nebo snížení přímých místních daní v zájmu podpory určitých oblastí, např. výzkumu.

DPH

DPH se vztahuje na prodej zboží a služeb. DPH se podílí více než 50% na celkových daňových příjmech Francie. Obchodní společnosti inkasují daň při prodeji a platí daň při nákupu. Jestliže objem zaplacené daně je vyšší než inkasované, rozdíl je na základě žádosti firmě vrácen.

Ve Francii se DPH platí ve čtyřech sazbách; ve výši 20 %, 10 %, 5,5 % nebo 2,1 %.

Základní sazba se týká většiny zboží a služeb. Snížená 5,5% sazba se vztahuje na zboží a služby považované za objekty primární potřeby (potraviny, nealkoholické nápoje, knihy, atd.).

Sazba 2,1% je uplatňovaná na léky hrazené zdravotním pojištěním, na příspěvek na veřejnoprávní TV vysílání a na tiskoviny.

Zdroj: www.impots.gouv.fr