Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Zájezdy.cz, a.s., se sídlem Na Potoce 468/25, 674 01 Třebíč, IČ 27726525, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4883 je správcem vašich osobních údajů, což znamená, že provádí zpracování vašich osobních údajů a odpovídá za něj.

Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. Osobní údaje zákazníků zpracováváme transparentně, zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jaké údaje zpracováváme?

Pro účely, které jsou popsány dále, zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, číslo a platnost cestovních dokladů, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, přístupové údaje pro personalizovaný přístup do zákaznického systému, 
 • kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, 
 • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, údaje o objednaných službách, údaje o zdravotním stavu (např. alergie, zdravotní hendikep či těhotenství), údaje o reklamacích, spolucestujících,
 • údaje z vašeho hodnocení našich služeb: zejména se jedná o údaje z vašich recenzí hotelů či komentářů k recenzím, včetně fotografií, které k nim připojíte, 
 • údaje o vašem chování na našich webech a při čtení zpráv, které vám zasíláme: IP adresa, typ a verze zařízení, operační systém, technické parametry zařízení, stránka, z níž jste na náš web přišli, čas a doba návštěvy, zobrazované stránky, informace ze souborů cookie a z nich odvozené údaje, např. vaše zájmy, nákupní chování, věk či finanční situace,
 • údaje z vašeho nastavení v zákaznickém systému: zejména jde o e-mailovou adresu, nastavení newsletterů nebo parametrů zájezdů o které máte zájem,
 • údaje z vaší komunikace s námi: zprávy, které nám zasíláte, záznamy telefonických hovorů, případně kamerové záznamy z našich poboček. 

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme buď na základě vašeho souhlasu nebo bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, z důvodu, že nám to ukládá zákon nebo z našeho oprávněného zájmu.

Jde o zpracování osobní údajů:

 1. pro účely plnění smluvního vztahu, a při vyřizování vašich reklamací, 
 2. pro účely přímého marketingu, 
 3. pro účely plnění našich zákonných povinností, 
 4. pro účely našich oprávněných zájmů, zejména z důvodu zajištění bezpečnosti našich služeb, jejich zkvalitnění a přizpůsobení zákazníkům na míru. 

Využívání souborů cookies

Na našich webech využíváme soubory cookie a to zejména pro zajištění funkčnosti webu, měření a analýze návštěvnosti a přizpůsobování webu zákazníkům. Podrobné informace o využívání souborů cookie naleznete zde

Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány a komu je předáváme?

Osobní údaje popsané v tomto dokumentu zpracováváme my jako správce osobních údajů. Vždy tak činíme s ohledem na jejich maximální zabezpečení a zpracování v souladu s platnými právními předpisy. Údaje z objednávek a poptávek uchováváme po dobu 5 let od termínu objednaného zájezdu. Údaje o vaší registraci u nás uchováváme i déle, ale pouze v případě, že jste svoji registraci nezrušili a jste aktivní odběratelé našich newsletterů. Údaje o vašem chování na našich webech a při čtení newsletterů zpracováváme.

Vaše údaje můžeme předávat i dalším subjektům, které jsou rovněž v roli správce osobních údajů. Jedná se zejména o: 

 • cestovní kanceláře pořádající zájezdy a další subjekty zajišťující služby k vašemu zájezdu, jakou jsou např. letecké společnosti či hotely a v tomto případě může docházet i k předání vašich údajů mimo EU, 
 • pojišťovny, pokud si u nás objednáte pojištění, zejména se jedná o Generali Pojišťovna a.s.

Na základě vašeho souhlasu můžeme předávat některé údaje i vybraným reklamním společnostem a sociálním sítím. Jsou jimi Seznam.cz, Google, Facebook, Criteo GmbH, IBM.

Pro zpracování některých údajů využíváme také služeb dalších zpracovatelů, kteří zpracovávají vždy pouze nezbytnou část osobních údajů a pro dle námi definovaných pravidel a pokynů a pouze pro účely, které které uvádíme v tomto dokumentu. Jde o subjekty: dodavatele software, provozovatele našich serverů ACTIVE 24, s.r.o., poskytovatele nahrávání telefonních hovorů Vodafone Czech Republic a. s., provozovatelé cloudových, marketingových a analytických služeb, zejména Microsoft, Google a Amazon. Podrobné informace naleznete v dokumentu Informace o využívání souborů cookie.

Jak zpracovávané údaje získáváme?

Ve většině případů se jedná o osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci objednávky zájezdu, vaší registrace do zákaznického systému a k odběru newsletteru, při vložení recenze hotelu nebo při elektronické a telefonické komunikaci či v rámci návštěvy naší pobočky. Údaje také získáváme sledováním vašeho chování na našich webech nebo při otevření a prokliku e-mailových zpráv, které vám zasíláme. 

Jaká jsou vaše práva?

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte: 

 • právo na přístup k vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme, 
 • právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje, 
 • právo na výmaz vašich osobních údajů. My tak učiníme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy a našimi oprávněnými zájmy, 
 • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Na vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s vašimi osobními údaji. 
 • právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo na přenos takových osobních údajů jinému správci. 
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu. Jedná-li se o zpracování kvůli marketingovým účelům, přestaneme tyto údaje zpracovávat, v ostatních případech tak učiníme, nebude-li to v rozporu s platnými právními předpisy, 
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na jiného příslušného dozorového úřadu. 

Při realizaci vašich práv se na nás obracejte na sídle společnosti Zájezdy.cz, a.s., Na Potoce 468/25, 674 01 Třebíč.