Tunisko - doklady

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Občané České republiky mohou na území Tuniska vstupovat pouze s platným cestovním pasem.

Platnost cestovního dokladu musí být alespoň o 6 měsíců delší než plánovaný konec pobytu v Tunisku.

Očkovací průkaz se nevyžaduje, poněvadž pro cesty do Tuniska není vyžadováno žádné povinné očkování. Výjimkou mohou být cestovatelé přijíždějící ze zemí s výskytem žluté zimnice (např. při tranzitní cestě ze subsaharské Afriky) – aktuální informace žádejte u Velvyslanectví Libye.

Motoristé musí při vstupu předložit technický průkaz (event. plnou moc od majitele vozidla, týká se především autobusů), platný řidičský průkaz a doklad o mezinárodním pojištění (zelenou kartu).

V případě vstupu na území Tuniska v přístavu, tedy trajektem z Itálie, se od cestujících vyžadují doklady, jimiž prokáže zajištění ubytování, pojištění, dostatečné finanční prostředky nejen k pobytu, ale i k návratu. Splnění těchto podmínek je přísně kontrolováno a chybějící náležitosti zpravidla vedou k odmítnutí vstupu a cestujícímu není umožněno se vylodit a musí se vrátit do Itálie. Zastupitelský úřad nemá možnost v těchto případech nijak ve prospěch českých občanů intervenovat, protože umožnění vstupu do Tuniska je zcela v kompetenci místní orgánů.

Občané ČR cestující na území Tuniska mohou dovézt bezcelně jeden automobil, jenž je zapsán do pasu řidiče s platností na dobu 3 měsíců. Upozorňujeme v této souvislosti, že do pasu je takto možné zapsat pouze jeden automobil a plná moc od majitele musí být ověřena příslušnými orgány ČR (tedy ještě před příjezdem do Tuniska). V opačném případě může dojít k zadržení vozidla na hranicích a jeho vydání až při cestě zpět. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že pokud je vozidlo zapsáno do cestovního pasu cizince, musí s ním tento cizinec rovněž vycestovat, tedy není možné přicestovat vozem a vrátit se letecky s tím, že vozidlo zůstane v Tunisku, příp. s ním vycestuje jiná osoba, a to ani v případech, že řidič onemocní a není schopen svůj vůz zpět převézt.

Cestovatelům  doporučujeme před cestou u cestovních kanceláří, leteckých či lodních společností ověřit, zda ony samy nevyžadují dodatečné dokumenty.

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV