Vážení zákazníci, pojištění od Generali Česká pojišťovna a.s. bylo z naší nabídky staženo ke dni 21. 12. 2021. Pojištění zakoupené před tímto datem je platné, nemusíte mít obavy.

V naší nabídce nadále najdete komplexní pojistné balíčky od UNIQA pojišťovna, a.s.

Přihláška k pojištění a prohlášení pojištěného

Pojistná smlouva na cestovní pojištění č. 3291600000

Pojistitel: Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČ 45272956, DIČ CZ699001273
Oznámení Generali Česká pojišťovna a.s.

Pojistník: Zájezdy.cz, a.s., Na Potoce 468/25, 674 01 Třebíč, IČ 27726525

Pojištěný: zákazník Zájezdy.cz, a.s. a jeho spolucestující (dále jen zákazníci, zákazníci zájezdu nebo účastníci zájezdu)

Všichni zákazníci zájezdu (pokud není uvedeno jinak) jsou dále pojištěni komplexním cestovním pojištěním u společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. V případě uzavření cestovního pojištění vzniká smluvní vztah mezi účastníkem zájezdu (dále jen "pojištěný") a pojišťovnou. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici u pojistníka k osobnímu nahlédnutí. Pojistníkovi v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, případně výši finančních nároků z tohoto smluvního vztahu. Znamená to, že případnou pojistnou událost řeší zákazník přímo s pojišťovnou.

Podmínkou vzniku pojištění je, že bude uhrazeno celkové pojistné. Pojištění je účinné překročením hranic ČR při odjezdu a končí překročením hranic ČR při návratu nebo nejpozději ve 24.00 hodin dne, stanoveného jako konec pojištění.

Pojistné částky pro turistické cesty

léčebné výlohy včetně repatriace3 000 000 (pro tarif EXOTIC 5 000 000 Kč)
zubní ošetření10 000 Kč
teroristické útokypojištěny
přivolání opatrovníka50 000 Kč
sportovní připojištěnípojištěno
úrazové pojištění: 
- trvalé následky500 000 Kč
- smrt následkem úrazu500 000 Kč
zavazadla: 
- osobní věci a zavazadla30 000 Kč (pro tarif EXOTIC 50 000 Kč)
- zpoždění zavazadel5 000 Kč
odpovědnost za způsobenou škodu:      
- na zdraví1 000 000 Kč
- na majetku1 000 000 Kč
- finanční náhrada za ušlý zisk50 000 Kč
pojištění storna zájezdu80 % z ceny zájezdu max. 150 000 Kč/osoba

Pojištění léčebných výloh platí mimo území České republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště. Pokud však osoba, která není občanem České republiky, je účastníkem veřejného zdravotního pojištění v České republice po dobu min. 1 roku, je možné ji pojistit i na území státu, jehož je státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště.

Pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (VPP EXP CEP 2011/01-02), Zvláštními pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (ZPP EXP CEP 2011/01-02), případnými dalšími ujednáními a pojistnou smlouvou.

 Pojištěný tímto potvrzuje, že převzal VPP EXP CEP 2011/01-02 a ZPP EXP CEP 2011/01-02 týkající se sjednaného pojištění, že byl s nimi seznámen a že souhlasí s jejich zněním.
Dokumenty ke stažení: Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění – VPP a ZPP (PDF), Doplňky a odchylky od VPP a ZPP EXP CEP 2011/01-02 (PDF)

Všude tam, kde je v ZPP EXP CEP 2011/01-02 části VI Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění zrušení cesty nebo přerušení nastoupené cesty (ZPP CEP ZC/PC) uvedeno, že se pojistná událost "jednoho z pojištěných uvedených na společné pojistné smlouvě vztahuje na celkově max. 5 osob; neplatí pro hromadné pojistné smlouvy" rozumí se tím, že se pojistná událost jednoho z pojištěných uvedených na společné cestovní smlouvě vztahuje na celkově max. 5 osob. Pojistná částka není omezena dle čl. 4 ZPP CEP ZC/PC. Pojistné události uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. e) a v odst. 2 ZPP CEP ZC/PC jsou pojištěny pouze v případě zakoupení připojištění storno plus.

 Pojištěný tímto potvrzuje, že převzal Informační dokument o pojistném produktu.
Dokument ke stažení: Informační dokument o cestovním pojištění a zpracování osobních údajů (PDF)

V případě vzniku škodné události zprošťuje pojištěný státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení nebo záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti a zavazuje se poskytnout pojistiteli kontakt na něj bez zbytečného odkladu. Současně zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, zdravotních případně jiných úředních spisů o něm vedených a zhotovovat z nich kopie či výpisy. Pojištěný dále zmocňuje pojistitele k jednání o jeho zdravotním stavu s ošetřujícími lékaři a zdravotnickým zařízením.

 Pojištěný souhlasí s tím, aby jeho adresní a identifikační údaje a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správcem Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 a jejími smluvními zpracovateli splňující podmínky z. č. 101/2000 Sb. (zejména pojišťovacími zprostředkovateli) pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 Pojištěný souhlasí s předáním a poskytováním svých osobních údajů a údajů o zdravotním stavu subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu, uvedenou v předchozím odstavci. Pojištěný dále prohlašuje, že byl ve smyslu z. č. 101/2000 Sb. informován o svých právech a o povinnostech pojistitele jako správce údajů, zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona.

 Pojištěný s prohlášením vyslovil souhlas dne 17.4.2024