Přihláška k pojištění UNIQA

Přihláška k pojištění UNIQA a prohlášení pojištěného

Pojistná smlouva na cestovní pojištění č. 1360500485

Pojistitel: UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČ 49240480

Pojistník: Zájezdy.cz, a.s., Na Potoce 468/25, 674 01 Třebíč, IČ 27726525

Pojištěný: zákazník Zájezdy.cz, a.s. a jeho spolucestující (dále jen zákazníci, zákazníci zájezdu nebo účastníci zájezdu)

Všichni účastníci zájezdu (pokud objednatel nepožaduje jinak) jsou pojištěni cestovním pojištěním u společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. V případě uzavření cestovního pojištění vzniká smluvní vztah mezi účastníkem zájezdu (dále jen "pojištěný") a pojišťovnou. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici u pojistníka k osobnímu nahlédnutí. Vzhledem k tomu, že se pojištěný nestává pojistníkem, nemůže pojištěný ovlivnit rozsah sjednané pojistné ochrany nebo trvání pojistné smlouvy nebo její ukončení. Pojištěný je však oprávněn rozhodnout se, zda k pojištění přistoupí, zvolit si nebo změnit variantu pojištění nebo rozhodnout o tom, že své jednotlivé pojištění ukončí. Pojistníkovi v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, případně výši finančních nároků z tohoto smluvního vztahu. Znamená to, že případnou pojistnou událost řeší zákazník přímo s pojišťovnou.

Podmínkou vzniku pojištění je, že bude uhrazeno celkové pojistné. Pojištění je účinné překročením hranic ČR při odjezdu a končí překročením hranic ČR při návratu nebo nejpozději ve 24:00 hodin dne, stanoveného jako konec pojištění.

Pojistné částky pro turistické cesty

Léčebné výlohy, asistenční služby včetně repatriace9 000 000 Kč
Akutní zubní ošetřenído výše limitu léčebných výloh
Vyslání opatrovníka, předčasný návrat, právní pomoc v zahraničí, zprostředkování finanční pomoci v zahraničí, zadržení při únosu letadla nebo autobusu180 000 Kč
Zachraňovací náklady2 700 000 Kč
Úrazové pojištění:
- trvalé následky úrazu300 000 Kč
- smrt následkem úrazu150 000 Kč
- nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)150 Kč/den
Pojištění zavazadel a osobních věci:
- ztráta cestovních dokladů180 000 Kč
- zpoždění, poškození, ztráta zavazadel při přepravě5 000 Kč
- připojištění zavazadel30 000 Kč, 10 000 Kč / položka v zavazadle
Odpovědnost za újmu na zdraví a věci7 000 000 Kč
Připojištění rekreačních a zimních sportůpojištěno
Připojištění nebezpečných sportůpojištěno
Pojištění storna zájezdu80 % z ceny zájezdu za osobu max. do výše pojistné částky pro daný tarif
Pojištění náhrady dovolené80 % z ceny zájezdu za osobu max. do výše 15 000 Kč
Karanténní náklady na ubytování a stravování při pozitivním testu na infekční nemoc, včetně preventivní karantény (např. COVID-19)2 500 Kč / den do výše max. 30 000 Kč
Dodatečné náklady na návrat do domovské země po ukončení povinné karantény20 000 Kč

Pojištění léčebných výloh platí mimo území České republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště. Pokud však osoba, která není občanem České republiky, je účastníkem veřejného zdravotního pojištění v České republice po dobu min. 1 roku, je možné ji pojistit i na území státu, jehož je státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště.

Pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (VPP UCZ/Ces/20), Rozsah připojištění pro případ COVID-19 (RPP COVID-19), případnými dalšími ujednáními a pojistnou smlouvou.

 Pojištěný tímto potvrzuje, že převzal Všeobecné pojistné podmínky UCZ/Ces/20 a Rozsah připojištění pro případ COVID-19 (RPP COVID-19) týkající se sjednaného pojištění, že byl s nimi seznámen a že souhlasí s jejich zněním.

Pojištěný byl zejména seznámen se zvýrazněným textem pojistných podmínek.

Dokument ke stažení: Všeobecné pojistné podmínky – VPP UCZ/Ces/20 a rozsah připojištění pro případ COVID-19 – RPP COVID-19 (pdf)

 Pojištěný tímto potvrzuje, že převzal Informační dokument o pojistném produktu a Informace o zpracování osobních údajů.

Dokument ke stažení: Informační dokument o cestovním pojištění a Informace o zpracování osobních údajů (pdf)

 Pojištěný tímto potvrzuje, že byl informován, že stížnosti pojištěného a oprávněných osob související s pojištěním může adresovat pojistníkovi nebo pojistiteli a o řešení těchto stížností rozhoduje pojistitel. Pojištěný se může obrátit se stížností na Českou národní banku nebo na subjekt mimosoudního řešení sporů.

 Pojištěný tímto potvrzuje, že se všemi výše uvedenými informacemi seznámil ostatní pojištěné účastníky zájezdu.

 Pojištěný s prohlášením vyslovil souhlas dne 19.5.2024