ITÁLIE - ŘÍM, VĚČNÉ MĚSTO

Itálie, Lazio, Vatikán, Řím, Tivoli

ITÁLIE - ŘÍM, VĚČNÉ MĚSTO

  Itálie, Lazio, Vatikán, Řím, Tivoli
Anotace

Oblíbený zájezd s fundovanými průvodci na cestu časem a kulturami, za velkými památkami, do Říma. Přesto, že již dávno není Caput Mundi (hlavní město světa), stále zůstává tím nejúžasnějším městem světa. Řím je doslova muzeem pod širým nebem. Budeme procházet starověkými památkami - Koloseum, Forum Romanum, Pantheon, které nám přiblíží příběhy antického Říma. Vatikán s bazilikou sv. Petra a Sixtinskou kaplí nám představí vrcholnou architekturu a náboženské dědictví. Shlédneme umělecké poklady jedinečných Vatikánských muzeí i Gallerie Borghese. Poznávací zájezd do Říma za velkolepým dědictvím minulosti z dob antického Říma, z dob papežského státu i z doby, kdy se stal kvetoucím evropským velkoměstem.

Program zájezdu

1. den zájezdu:
V poledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den zájezdu:
Ráno příjezd do ŘÍMA, celodenní prohlídka VATIKÁNU (UNESCO), náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů, majestátní bazilika sv. Petra, na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame - Michelangelova Piet?, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea s úchvatnými skvosty a sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a Sixtinskou kapli s Michelangelovým nejslavnějším uměleckým dílem Poslední soud. V oblasti mezi Vatikánem a Tiberou navštívíme Andělský hrad vybudovaný císařem Hadriánem a z terasy, kterou učinila nesmrtelnou Pucciniho opera Tosca, bude překrásný výhled na Řím.
3. den zájezdu:
Návštěva TIVOLI (UNESCO) populární letovisko Římanů v období renesance. Extravagantní palác Villa d´Este, pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči a velkolepými fontánami, letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně komplex Hadriánovy vily, antické sídlo a zahrady císaře. Odpoledne návrat do ŘÍMA, antické město. Procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, monumentální Koloseum – symbol města, Forum Romanum s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., císařská fóra, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Santa Maria in Cosmedin.
V termínu 26.10. program začíná v Římě a odpoledne je návštěva Tivoli.
4. den zájezdu:
Dokončení prohlídky ŘÍMA, nejznámější a nejhezčí památky. Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Piazza Navona v místech bývalé arény - oválné náměstí obklopené kavárničkami s Berniniho fontánou, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi – největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Piazza del Popolo s barokními kostely Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria del Popolo s Caravaggiovými obrazy. Zahrady Borghese variantně Villa Borghese s nejlepší galerií výtvarného umění na světě - Pinakotéka s díly od Botticelliho, Raffaela, Rubense, Tiziana, Carvaggia aj., atmosféra uliček a kolorit města. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.
5. den zájezdu:
Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.

Podnadpis

A NÁVŠTĚVA TIVOLI

Podnadpis

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ŘÍMA 2024, ZAJÍMAVOSTI ŘÍMA

Typ ubytování

hotel

Zajímavosti
Koloseum

Původní název této velkolepé stavby byl Amphitheatrum Flavium a nechal ji postavil císař Vespasian. Ale dokončena byla až po jeho smrti v roce 80, v té době zde vládl už Tito. Samotná aréna má rozměry 87 x 55 metrů nad níž je několik tisíc míst pro diváky. Podle různých dohadů je koloseum schopné pojmout 50 000 či 80 000 tisíc sedících diváků. Do dnes, ale nevíme, který odhad je pravdivější. Při gladiátorských hrách byl určen i přesný zasedací pořádek. Nejblíže k boji seděl císař a senátoři a ve vyšších řadách seděli obyčejní občané. V 5. století se zde konaly poslední gladiátorské hry.

Doporučujeme
 • Jedinečné fresky Sixtinské kaple
 • Antický duch Kolosea
 • Extravagantní palác Villa d´Este
 • Caravaggiovy obrazy v římských kostelích
Příznaky termínů

IT589-24-2%Doobsazení pro muže

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
2x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím
STRAVOVÁNÍ
2x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (t r. 2023) - ceny v EUR (€)
Řím - MHD 1,50 €(1 jízda max 75 min), 1 denní neomezená jízdenka 7 € 
Řím – Tivoli – Villa d´Este 13 €
Řím – Tivoli – Hadriánova vila (variantně) 12 €
Řím – Andělský hrad 12 €
Řím – bazilika sv. Petra ve Vatikánu – vstup zdarma, vyhlídka (výtah + 320 schodů) 10 €
Řím – bazilika sv. Petra ve Vatikánu – vstup zdarma, vyhlídka (bez výtahu, 551 schodů) 8 €
Řím – povinná sluchátka Forum Romanum, Palatino 2 €
Řím - povinná sluchátka Vatikánská muzea - 1,50 €
 
K zakoupení předem v CK při objednání zájezdu, nejpozději 1,5 - 2 měsíce před odjezdem:
- Galeria Borghese - vstupné a rez. poplatek záloha 600 Kč dospělá osoba, 18-25 let 260 Kč, do 18 let 150 Kč  (v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě), rezervace nejpozději 1,5 měsíce předem
- Koloseum, Forum Romanum a Palatin - sdružené vstupné a rez. poplatek  550 Kč dospělý, 18-24,9 let 300 Kč, do 18ti let 80 Kč, rezervace nejpozději 1,5 měsíce předem
- Vatikánská muzea  - vstupné a rez. poplatek  1200 Kč dospělý, do 18ti let 800 Kč, rezervace nejpozději 2  měsíce předem
- Pantheon  - vstupné a rez. poplatek záloha  150 Kč dospělá osoba, 18-25 let 100 Kč, do 18ti let zdarma (nutné nahlásit rezervaci do CK), rezervace nejpozději 1,5 měsíce předem
Případný rozdíl mezi zaplacenou částkou v CK a skutečnou cenou zakoupených vstupenek včetně rezervačního poplatku bude vybrán na místě průvodcem.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 80 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak. Studenti mají výrazné slevy. Itálie oficiálně k 1. 7. 2014 zrušila seniorské slevy.
UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. U vstupu do histor. objektů a muzeí je zakázáno mít u sebe jakýkoliv nůž i tzv. kapesní rybičku, nůžky, plechovky. Do Kolosea je zakázáno vnášet veškeré nápoje, povolená je pouze prázdná lahev. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení. Z důvodu narůstajících krádeží (především v chrámu sv. Petra a v metru), doporučujeme si své doklady a hotovost uložit na bezpečném místě např. v náprsní kapse !!!
 
MĚNA A KURZ
EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK i svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy),
 • 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 2x snídani, 
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu,
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 2000 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 2x večeře 600 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu,
 • Vatikánská muzea – vstupné a rez. poplatek 1200 Kč dospělý, do 18 let 800 Kč – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 2 měsíce před odjezdem (pro termín 25.4.-29.4. je počet vstupenek vyčerpán),
 • Koloseum, Forum Romanum a Palatin – sdružené vstupné a rez. poplatek 550 Kč dospělý, 18-24,9 let 300 Kč, do 18 let 80 Kč - rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1,5 měsíce před odjezdem
 • Galerie Borghese – vstupné a rez. poplatek záloha: 600 Kč dospělý, 18-25 let 260 Kč, do 18 let 150 Kč - rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1,5 měsíce před odjezdem. V případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě, 
 • Pantheon - vstupné a rez. poplatek záloha: 150 Kč dospělý, 18-25 let 100 Kč, do 18 let zdarma - rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1,5 měsíce před odjezdem

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Pořadatel: REDOK TRAVEL s.r.o., IČ 25258281.
Lokalita dle pořadatele: Itálie, Vatikán, Řím, Tivoli

565 656 610 Číslo zájezdu: 2 607 772
dnes 8–20 h

Itálie

Itálie je jeden z nejbohatších států Evropy co do přírodních i kulturních zajímavostí. Země na Apeninském poloostrově je krajinou nekonečných horských masivů, dlouhých písčitých pláží a bohaté historie. Hraničí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Uvnitř území se nacházejí dva vnitřní ministáty San Marino a Vatikán. Břehy Itálie omývá celkem pět moří: Jaderské, Jónské, Tyrhénské, Ligurské a Středozemní moře. Délka pobřeží je závratných 7 600 km.

Může se pochlubit svými dějinami, kulturními i přírodními krásami, z nichž 51 je zapsáno do seznamu památek UNESCO. Z přímořských regionů lze doporučit nejvíce oblíbené Benátsko, dále ale také Kalábrii, Palmovou riviéru, Toskánsko, Abruzzo apod. V zimě je Itálie lyžařským rájem, vyznavači zimních sportů z celého světa míří hlavně do Trentina - Alta Adige, Jižního Tyrolska, nebo propojených gigantů Dolomiti Superski a Sella Rondy. Benátky a Řím jsou zase jedněmi z nejoblíbenějších cílů vyznavačů eurovíkendů.

Itálie - více informací