Řecko - zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Občan ČR má po předložení formuláře E111 vydaného příslušnou zdravotní pojišťovnou nebo Evropské karty zdravotního pojištění (případně Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění) nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako řecký pojištěnec E.F.K.A. (řecký Úřad sociálního pojištění).

Návštěvu u lékaře E.F.K.A. lze sjednat na tel. čísle 184, kde lze také získat bližší informace o tom, jak v daném případě postupovat.

V Řecku je nutno počítat se spoluúčastí (tj. platbou v hotovosti) u léků, a sice ve výši 25%. V případě ošetření
v nesmluvním zařízení je nutno upozornit lékaře, že daná osoba chce být ošetřena jako pojištěnec E.F.K.A.

Bližší informace lze nalézt na webové stránce Centra mezistátních úhrad (Centrum mezistátních úhrad sídlí
na adrese: náměstí W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, tel.: 234 462 041, fax: 222 734 951,  http://www.cmu.cz ).
Jak postupovat v případě uplatnění nároku na zdravotní péči v Řecku se dozvíte z  "Průvodce zdravotní
péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech".

Řecko je – s výjimkou několika urbánních aglomerací – relativně řídce osídlenou, hornatou zemí s velkým množstvím ostrovů a malou stálou populací, a tomu také odpovídá síť veřejných zdravotnických zařízení. Na menších ostrovech zpravidla jsou jen základní služby a komplikovanější případy vyžadují i zdlouhavý převoz na pevninu. Nedoporučuje se proto podceňovat zdravotní rizika (zejména při koupání v moři) a místní klimatickou náročnost, které s sebou nesou nebezpečí náhlých příhod a úrazů. Je třeba dodržovat přinejmenším obecné zásady (pitný režim, vhodné pokrývky hlavy, desatero základních rad při koupání – např. https://www.zzmv.cz/aktuality/857-desatero-zakladnich-rad-pri-koupani ). Je třeba také upozornit, že na většině řeckých veřejných pláží nejsou plavčíci a záchranáři a koupání je proto na vlastní nebezpečí.

Při hospitalizaci ve veřejných nemocnicích není zajištěna ošetřovatelská péče pacienta (pomoc při příjmu potravy a osobní hygieně) – tu vykonávají jeho rodinní příslušníci nebo zvlášť placené soukromé ošetřovatelky (sazba je cca 100 EUR za den). Upozorňujeme, že tento problém se týká zejména zraněných nepohyblivých pacientů. Doporučujeme, aby tyto náklady byly rovněž zohledněny v cestovním pojištění.

Převoz do ČR v případě onemocnění či úrazu, a v případě úmrtí též převoz tělesných pozůstatků, není zahrnut do nutné a neodkladné zdravotní péče. Z tohoto důvodu se doporučuje před cestou sjednání komerčního zdravotního připojištění. Převoz těla do ČR je v případě absence pojištění pro případ úmrtí velmi nákladnou záležitostí.

O službu konajících lékárnách, stejně tak jako o nemocnicích, se lze informovat (24 hodin denně) na tel. čísle  14944 .

Důležitá telefonní čísla:
tísňové volání 112
první pomoc 166
lékařská pohotovost 1016
informace o službu konajících nemocnicích a lékárnách 14944
centrum pro otravy 210-779 3777

Další užitečná telefonní čísla:
policie 100
turistická policie 171
přístavní policie 108
hasiči 199
ELPA - silniční asistence 10400

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV